Total Pageviews

Saturday, April 2, 2011

Church tomorrow

Saturday, April 2, 2011
Col.1: 18 And he is the head of the body, the church: who is the beginning, the firstborn from the dead; that in all things he might have the preeminence.

go tell witness
TAGALOG
Payak Na Paraan Ng Diyos Ukol Sa Kaligtasan

KAIBIGAN:Itinatanong ko sa iyo ang pinakamahalagang tanong ng buhay. Ang iyong katuwaan o ang iyong kalungkutan sa ngayon at sa walang hanggan ay nakasalalay dito. Ang tanong ay: Ikaw ba’yLIGTAS?Hindi ang kahulugan nito ay kung ikaw ay kaanib sa isang iglesiya, kundi lkaw ba’yLIGTAS?Hindi rin ito nangangahulugan kung gaano ka kabuti, kundi, lkaw ba’yLIGTAS?Sinuman ay hindi makatatanggap ng mga biyaya ng Diyos o makaparoroon sa langit nang hindi ligtas. Sinabi ni Jesus kay Nikodemo sa Juan 3:7 —“Kinakailangang ipanganak kang muli.”Ibinibigay ng Diyos sa atin sa Kaniyang Banal na Salita angTANGINGparaan ukol sa Kaligtasan. Ang Paraan ay payak: Ikaw ay maililigtasNGAYON.

Una, kaibigan, dapat mong tanggapingIKAW AY ISANG MAKASALANAN.Mga Taga- Roma 3:10, 22, 23, —“Walang matuwid, wala,WALA, KAHIT ISA. Sapagka’t walang pagkakaiba: sapagka’t ang lahat ay nangagkasala, at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.”

WALANG PAG-ASANG MAKALIGTASmaliban na kung tatanggapin mong ikaw ayMAKASALANAN.

Sapagka’t ikaw ay makasalanan, ikaw ay hinatulang mamatay. Romano 6:23 —“Sapagka’t ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan.”Santiago 1:15 —“Ang kasalanan — ay namunga ng kamatayan.”

Ang kahulugan nito ay ang pagkakahiwalay sa Diyos, at pamamalagi saIMPIYERNO MAGPAKAILANMAN.Kakila-kilabot? Oo, kaibigan, nguni’t, totoo ito. Datapuwa’t gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa iyo, naIBINIGAY NIYA ANG KANIYANG BUGTONG NA ANAK,si Jesukristo, bilang iyongKAHALILI,Na nagdala ngIYONGmga kasalanan at namatay para sa iyo.

Il Mga Taga-Korinto 5:21 —“Yaong si Jesus hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: Upang tayo’y maging sa kaniya’y katuwiran ng Diyos.”

1 Pedro 2:24 —“Na siya rin ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kaniyang katawan sa punong kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mangabuhay tayo sa katuwiran; na dahil sa kaniyang mga sugat ay nangagsigaling kayo.”

Hindi natin maunawaan kung paanong ipinapasan kay Jesus ang ating kasalanan, nguni’t sinasabi ng Diyos saKANIYANG SALITAna ganoon nga. Kaya, kaibigan, angIYONG KASALANAN AYipinapasanKAY JESUSatSIYA’Y NAMATAYSA HALIP MO. Totoo ito. Ang Diyos ay di maaaring magsinungaling.

Tinanong ng bantay sa bilangguan ng Pilipos sina Pablo at Silas, “Ano ang dapat kongGAWINupangMALIGTAS?”

Ang Mga Gawa 16:31“At kanilang sinabi, Manampalataya ka sa Panginoong Jesus, at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan.”

Maniwala ka lamang sa Kaniya na Siyang nagpasan ngIYONG KASALANAN, NAMATAYdahil saIYO,inilibing, at nabuhay na muli para saIYONG IKAPAGIGING GANAP.Ngayon din ay tumawag ka sa Kaniya.

Mga Taga-Roma 10:13 —“Sapagka’t, Ang lahat na magsisitawag sa pangalan ng Panginoon ay mangaliligtas.”Ang unang dalangin para sa isangMAKASALANANay nasa — San Lukas 18:13 —“Datapuwa’t ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan.”Ikaw ay makasalanan at dahil doon ikaw ay nagsisisi.NGAYON DINsaan ka man naroroon, ilapit mo sa Diyos ang iyong puso sa pananalangin. Hindi na kailangan ang mahaba at malakas na pananalangin, sapagka’t ang Diyos ay naghihintay upang iligtas ka. Sabihin mo lamang: Diyos ko, ako po’y makasalanan at ako’y nagsisisi,MAHABAGpo kayo sa akin, atILIGTASako alang-alang kay Jesus. Tanggapin moSIYAayon sa Kaniyang Salita.

Mga Taga-Roma 10:13 —“Sapagka’t ang lahat(KABILANG KA)na nagsisitawag sa Pangalan ng PanginoonAY MALILIGTAS(MALILIGTAS,hindi baka o marahil ayMALILIGTAS).”Tanggapin mo Siya ayon sa KaniyangSALITA.Pagkatapos nito,ANGKININ MO ANG KALIGTASANsa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa KaniyangSALITA. MANAMPALATAYA KAatIKAW AY MALILIGTAS.Walang simbahan, lohiya, o mabubuting gawa na makapagliligtas sa iyoWALA KUNDI SI KRISTO LAMANG ANG MAKAPAGLILIGTAS SA IYO.

Ang payak na paraan ng kaligtasan ay:IKAW AY MAKASALANAN:dahil dito ikaw ayDAPAT MAMATAYo dili kaya ay manampalataya kay Kristo na siyang humalili sa iyo at namatay. SaHALIP MO,inilibing at binuhay na maguli. Tumawag ka saDIYOS NA TINATANGGAP MONGikaw ay makasalanan at hingin mo saKANIYANGkahabagan ka at iligtas ka alang-alang kay Jesus.Sasabihin mo marahil, “Iyan lamang ba ang kailangan upang maligtas?” Oo, Iyan lamang. Salamat sa Diyos at marami ang na kay, Kristo sa payak na paraang ito. Ito’y Ayon sa Banal NaKASULATAN.ITO ANG PARAAN NG DIYOS.Kaibigan,PANAMPALATAYANAN MO ITO AT SUNDIN NGAYON DIN.Ngayon ang panahong ukolngayon ang araw.

II Korinto 6:2 — (Sapagka’t sinasabi niya,“Sa panahong ukol kita’y pinakinggan, At sa araw ng pagliligtas kita’y sinaklolohan: Narito, ngayon ang panahong ukol; narito, ngayon ang araw ng kaligtasan:”)

Mga Kawikaan 27:1 —“Huwag mong ipaghambog ang kinabukasan: Sapagka’t hindi mo nalalaman kung ano ang ilalabas ng ibang araw.”

Kung di pa lubos na malinawan,BASAHIN MONG PAULIT-ULIThanggang maunawaan mo. Huwag bitiwan ang babasahing ito hanggang sa maunawaan mo.ANG KALULUWA MOay higit na mahalaga kaysa buong daigdig.

Markos 8:36, 37 —“Sapagka’t ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanlibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? Sapagka’t anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay?”

TIYAKIN MONG LIGTAS KA NA.KAILANGAN MO ANG KALIGTASAN NANG HIGIT SA LAHAT. PAG NAPAHAMAK ANG KALULUWA MO, HINDI MO KAKAMTAN ANG LANGIT AT MAWAWALA SA IYO ANG LAHAT NG BAGAY.TULUNGAN KA NAWA NG DIYOS UPANG MALIGTAS KA NGAYON.

Ililigtas ka niya atIINGATAN KA NIYA.

I Korinto 10:13 —“Hindi dumating sa inyo ang lamang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa’t tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag, upang ito’y inyong matiis.”

HUWAG KANGmagtiwala sa iyong damdamin. Iyan ay nagbabago. Magtiwala ka sa mgaPANGAKOngDIYOS. ANG MGA ITO AY DI NAGBABAGO KAILANMAN.

PAGKATAPOS MONG MALIGTAS, MAY TATLONG BAGAY NA DAPAT MONG UGALIIN ARAW-ARAW SA IKAUUNLAD NG IYONG KALULUWA:

MANALANGIN KA — MAKIPAG-USAPka sa Diyos.BASAHIN MO ANG IYONG BANAL NA KASULATAN — Makikipig-usap sa iyo ang Diyos.IPAHAYAG MO SIYA — Magsalita ka para sa Kaniya.

Mateo 10:32 —“Kaya’t ang bawa’t kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilananin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa-langit.”

Kung ligtas ka na, lihaman mo kami at nang kami ay makigalak sa iyo.
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:08 AM 0 comments Links to this post
SWAHILI
NJIA RAHISI YA WOKOVU WA MUNGU

Rafiki yangu:Ninakuuliza swali muhimu maishani mwako. Furaha yako ya milele au huzuni yako ya milele inategemea jibu Ia swali hili. Swali ni hili:Je, umeokolewa?Si swali la jinsi ulivyo mwema, wala si swali la kama u mshiriki wa kanisa, bali:Je, umeokolewa? Una uhakika kwamba utaenda mbinguni utakapokufa?

Mungu anasema kwamba, ili uende mbinguni, ni lazima uzaliwe mara ya pili. Katika Yohana 3:7, Yesu alisema kwa Nikodemo, “Ni lazima uzaliwe mara ya pili.”

Katika Biblia Mungu anatupatia njia ya pekee ya kuzaliwa mara ya pili, yaani kuokolewa.Njia yake ni rahisi! Unaweza kuokolewa leo. Vipi?

Kwanza, rafiki yangu, ni lazima utambue kwambawewe u mwenye dhambi.“Kwa sababu wote wamefanya dhambi,na kupungukiwa na utukufu wa Mungu”(Warumi 3:23).

Kwa sababu u mwenye dhambi,umehukumiwa kufa.“Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti”(Warumi 6:23). Hii ina maana kutengwa na Mungu katika jehanum milele.“Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu”(Waebrania 9:27).

Lakini Mungu alikupenda mno hata akamtoa Mwanawe pekee, Yesu, ili azichukue dhambi zako na kufa pahali pako.“Yeye asiyejua dhambi[Yesu, ambaye hakujua dhambi yo yote]alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika Yeye”(2 Wakorintho 5:21).

Ilimbidi Yesu amwage damu yake na kufa.“Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu”(Mambo ya Walawi 17:11).“. . . Pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo[msamaha]”(Waebrania 9:22).

“Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu, tulipokuwa tungali wenye dhambi”(Warumi 5:8).

Ingawa hatuelewi ni jinsi gani, Mungu alisema kuwa dhambi zangu na dhambi zako ziliwekwa juu ya Yesu naalikufa pahali petu.Yesu akawafidia yetu[badala yetu].Ni kweli. Mungu hawezi kusema uongo.

Rafiki yangu,“Mungu . . . anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu”(Matendo 17:30). Kutubu huku au toba hii ni badiliko la nia akilini; kukubaliana na Mungu kuwa mtu ni mwenye dhambi, na kukubaliana na yale aliyoyafanya Yesu kwa ajili yetu msalabani.

Katika Matendo 16:30-31, mlinzi wa gereza wa Filipi aliwauliza Paulo na Sila,“Mabwana, yanipasa nifanye nini nipatekuokoka?Wakamwambia,mwaminiBwana Yesu, nawe utaokoka . . . .”

Mwamini tu Bwana Yesu ambaye alibeba dhambi zako, akafa badala yako, akazikwa, na Mungu alimfufua.Ufufuo wake unahakikisha kwa nguvukuwa aaminiye anaweza kudai uzima wa milele anapompokea Yesu kuwa Mwokozi wake.

“Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake”(Yohana 1:12).

“Kwa kuwakilaatakayeliitia jina la Bwanaataokoka”(Warumi 10:13). Neno“kila”linakujumlisha na wewe.“Ataokoka,” maana yake si labda, au inawezekana, bali ni kwa uhakika“ataokoka.”

Hakika, unatambua kuwa u mwenye dhambi? Po pote ulipo sasa hivi, ukitubu, inua moyo wako kwa Mungu katika maombi.

Katika Luka 18:13, mwenye dhambi mmoja aliomba:“Ee Mungu, uniwie radhimimi mwenye dhambi.”Basi omba:“Ee Mungu, ninajua kuwa ni mwenye dhambi. Ninaamini kuwa Yesu alikuwa fidia yangu alipokufa msalabani. Ninaamini damu yake aliyomwaga, kufa kwake, kuzikwa kwake, na kufufuka kwake kulikuwa kwa ajili yangu. Sasa ninampokea awe Mwokozi wangu. Asante kwa msamaha wa dhambi zangu, zawadi ya wokovu na uzima wa milele, kwa sababu ya neema yako ya huruma. Amina.”

Mwamini Mungu katika Neno lake, na dai wokovu wake kwa imani. Amini, na utaokoka. Hakuna kanisa, wala jumba, wala matendo mema yawezayo kukuokoa.Kumbuka, Mungu ndiye aokoaye. Basi!Njia rahisi ya wokovu ya Mungu ni:Wewe u mwenye dhambi na usipomwamini Yesu ambaye alikufa pahali pako, utakaa milele jehanum. Ukimwamini kuwa Mwokozi wako ambaye alisulubiwa, akazikwa, akafufuka, utapokea msamaha wa dhambi zako zote, na utapokea zawadi [karama] ya uzima wa milele kwa imani.

Unasema, “Kweli, haiwezi kuwa rahisi hivi.”Ndiyo, ni rahisi hivyo! Ndivyo ulivyo mpango wa Mungu wa wokovu katika Maandiko.Rafiki yangu, mwamini Yesu na kumpokea kuwa Mwokozi wako leo.

Ikiwa huu mpango wake wa wokovu hauko wazi au haueleweki kwako, soma kijikaratasi hiki tena na tena, pasipo kukiweka chini, mpaka umeuelewa ujumbe wake. Nafsi yako ni ya thamani zaidi kuliko vyote vya ulimwengu.

“Kwa kuwa itamfaidia mtu nini kuupata ulimwengu wote, akipata hasara ya nafsi yake?”(Marko 8:36).

Hakikisha kwamba umeokoka. Ukipoteza nafsi yako utapoteza mbingu na utapoteza vyote. Tafadhali, mruhusu Mungu akuokoe sasa hivi.

Nguvu ya Mungu itakuokoa, itakulinda, na kukuwezesha kuishi maisha ya ushindi ya Kikristo.“Jaribu halikuwapata ninyi, isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu; ila Mungu ni mwaminifu; ambaye hatawaacha mjaribiwe kupita mwezavyo; lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili”(1 Wakorintho 10:13).

Usitegemee hisia zako – jinsi unavyojisikia. Hisia zinabadilika-badilika. Simama juu ya ahadi za Mungu. Ahadi za Mungu hazibadiliki. Ukiisha kuokoka, kuna mambo matatu ya kufanya kila siku ili ukue kiroho:Omba– unazungumza na Mungu.Soma Biblia yako– Mungu anazungumza nawe.Shuhudia– waambie watu wengine kwa niaba ya Mungu.

Unapaswa kubatizwa katika utii kwa Bwana Yesu Kristo kuwa ushuhuda wa hadhara wa wokovu wako, halafu, bila kuchelewa, jiunge na kanisa ambalo linaamini Biblia.“Basi usiuonee haya ushuhuda wa Bwana wetu . . . ”(2 Timotheo 1:8).

“Basi, kila mtu atakayenikiri mbele ya watu, nami nitamkiri mbele za Baba yangu aliye mbinguni”(Mathayo 10:32).

Ford Porter, Mwandishi
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:07 AM 0 comments Links to this post
PHONPIAN
EN KOHT PLAN EN KOMOUR MENGE

Kempoak Pahi: I men idek rehmw peidek ehu me keieu kesempwal nan moaur. Ahmw insenamwahu de ahmw insensuwed poatoapoat pahn pwil sang ni peidek wet. Iet peideko: Ke koamoauralahr? Kaiden peidek en iawen ahmw mwahu, de ma ke iang towe mwomwodiso ehu, ahpw ke koamoauralahr? Ke ese me ke pahn kohla Nanleng ma ke mehla?

Koht mahsani me emen en kak kohla Nanleng, ah en ipw sapahl. Nan John 3:7, Jesus mahsani ong Nicodemus, “Kowe en ipw sapahl.”

Nan Bible Koht ketkihong kitail plahn en atail en ipw sapahl met wehwehki en koamoaurala. Sapwenlime plahn me mengei! Ke kak koamoaurala rahn wet. Iaduwe?

Keieu, kempoak pai, ke uhdahn koanehng ese me kowe me dipan emen. “Pwe karos wiadahr dihp, oh sohte kak koanoahdi lingan en Koht” (Romans 3:23).

Pwehki kowe me dipan emen, ke pakadeikadahr ong mehla. “Pwe pwain (pweipwei) en dihp, iei mehla.”(Romans 6:23). Met pil wehwehki tohrohrala soutuk sang Koht oahng nan Hell.

“...a kileldiehr ong aramas amen en mehla pahn mehpak a mwiri kadeiko” (Hebrews 9:27).

Ahpw en Koht limpok oang uhk me laud Ihme me E ketkihdohki sapwenlime Iehros, Jesus, en alehda dipomw kan oh kammatkihla dipom kan. “...me kotin kapwukoahnki oahng, me soh dipe, dip atail, pwe kitail en pungkihla pah rehn Koht” (2 Corinthians 5:21).

Jesus koanehng en kakerehdi intah oh kamatala. “Pwe mour en waren uduk mih nan intah” (Lev. 17:11). “...ma sohte kakeredi en inta, nan dihp sohte kak lapwada [kohsang]” (Hebrews 9:22).

“Pwe Koht kotin kasansalehda Ah limpoak ong kitail, ni en Christ ah matkin kitail lahr ni ansoun atail dipan” (Romans 5:8).

Ahpw sang ni atail sohte kak wehwehki duwe, Koht mahsani me dipai kan oh dipomw kan pwilidioangehr pohn Jesus oh E matkin kitail lahr.I me wiahlahr wiliepe-tail. Met mehlel. Koht sohte kak likamw.

Kempoak pai, “Koht...ansou wet a kotin mahsanih ong aramas koaros, ren koaluhla wasa koaros” (Wihwia 17:30).

Koaluhla wet iei weklahn madamadau me pwung kidahr mwohn Koht me aramas koaros me dipan, oh me pil pwung ong dahme Jesus wiaieng kitail pohn lohpwuo.

Nan Wihwia 16:30-31, silepen imweteng en Phillipai me idek rehn Paul oh Sailas: “...’Maingko, dahme I en wiahda pwen koamoaurla?’ O ira mahsanih: Pwoson Kaun Jesus Christ, ah kowe pahn koamoaurla...”

Ihte, pwoson me Christ ketin pwukoahkihdier dipomw kan, oh kammat kin uhkalahr oh seridier, oh iei I me Koht kotin kaiesadahr.

Manaman en Ah iasada kamanahlahr me aramas emen me pwoson pahn kak en ale moaur soutuk ni eh kasamwoiher Jesus en wiahla ah Soundoar.

“Ah koaros me kasemwo Ih, ah ketkihong ihr manaman en wiahla seri en Koht, ihr me pwoson mware” (John 1:12).

“Pwe emen emen me likwer ohng mwaren Kauno pahn koamoaurla” (Romans 10:13).

Emen emen, kowe pil iang. Pahn koamoaurala wehwehki kaiden mwein, de kak, ahpw udahn pahn koamoaurala.

Ni mehlel, ke esehier me kowe me dipan emen. Ansou wet, wasa me ke mihe... koaluhla, mweidoahng mongiongomw Koht oh kapakap.

Nan Luke 18:13, iet kapakap en me dipan emen: “Maing Koht komw kotin kupwureia me dipan eman.” Wia kapakap wet:

“Maing, Koht, I ese me ngehi me dipan emen. I kamehlele me Jesus iei wiliepei ni Eh kamatala pohn lopwuo. I kamehlele sapwenlime intah, Ah kammatala, seridi oh Ah iasada koaros ong ia. Met I alehier Ih ahi Soaunkoamoaur. I kaping kalahngan ong komwi pwehki mahk pen dipai kan, kisakis en koamoaur oh moaur soautuk pwehki oamwi mahk oh kalahngan. Amen,”

Kamehlele en Koht Ah mahsan oh ale sapwenlime koamoaur ki pwoson. Kamehlele, oh kowe pahn koamoaurala. Sohte mwomwohdiso, de pwihn, oh sohte doadoahk me kak koamoauruhkala. Tamataman, Koht kelehpw me kan koamoaur. E wia koaros!

Sapwenlimen Koht plahn en koamoaur me mengei, iet: Kowe me dipan emen. Ari ma ke sohte kamehlele me Jesus me weliandi koawe mehla, ke pahn kohla nan Hell soautuk. Ma ke pahn kamehlele me Ih me kalohpuehla, seridi, oh Soundor me iasadahr, kowe pahn ale mahk pen dipomw akan koaros oh sapwenlime kisakis en moaur soutuk ki pwoson.

Ke inda, “Ni mehlel e sohte pahn kak en songen mengei wet.” Ehi, me mengei! E sang nan mahsan en kisin likou. Iei en Koht plan.Koampoak pai, pwoson Jesus oh ale Ih ahmw Soundor rahn wet.

Ma sapwenlime plahn sohte wehwe mwahu, pwurehng oh pil pwurehng wadek doaroapwe wet. Dehr kihdi lau ke wehwehkihla audepe. Ngenomw me kesemwpwal sang sampah pwon.

“Pwe dahme pahn katepe oang aramas en anekihla sampah pwon ahpw kesehla moure?” (Mark 8:36).

Tehkada mwahu ma ke koamoauralahr. Ma ke luhs sang ngeomw, ke sohte pahn lel nanleng ah ke pahn luhs sang soahng koaros. Menlau! Mweidohng Koht en koamoaur uhkala ansou wet.

Manaman en Koht pahn koamoaur uhkala, nekinekid ahmw koamoaur, oh pahn sewese iuk en ahneki kalwehdi en moaur en Souleng. “Sohte songosong ehu lel ohng komwail, ihte, me aramas itar ong, pwe Koht me mehlel, me sohte kin mweidong komwail songosong ehu, me komwail sohte itar ong. A ni songosong a pahn ketin kaimwisekala, duwen me pahn kak pahmwail” (I Corinthians 10:13).

Dehr likih ahmw pepehm akan. Re kin kak wekila. Uhda pohn inau en Koht akan. Re sohte kin kak wekila. Mwurin ahmw koamoaurala, soahng siluh me ke koanehng wia rahn koaros pwe ken kak kekeirda ni ahmw moaur en ngehn:

Kapakap --- ke koasoai ong Koht.

Wadek noamw Bible---Koht mahsan oang

uhk. Kadehde---ke koasoaia Koht.

Kowe pil konehng baptaisala pwehn kasalehda ahmw peikiong Kaun Jesus Christ. Iei kadehde pen ahmw koamoaur, oh kowe eri iang towehla ehu mwomwohdiso me kamehlele--Bible, sohte pwand. “Kowe en dehr namengki kadehdehn atail Kaun...” (2 Timothy 1:8).

“Mehmen pahn pohnese ie mohn aramas, nahn I me I pahn pohnese mohn Semei, me koatikoat nanleng” (Matthew 10:32).

Ford Porter
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:06 AM 0 comments Links to this post
ALBANIAN
PLANI I THJESHTE I PERENDISE PER SHPETIM

Shoku im: Po të drejtoj pyetjen më të rëndësishme të jetës. Gëzimi ose hidhërimi yt për gjithë përjetsinë varet nga përgjigjja jote. Pyetja është: A jeni i shpëtuar? Pyetja nuk është sa i mirë jeni, apo nëse jeni anëtar kishe, por a jeni i shpëtuar? A jeni i sigurt se do të shkoni në Parajsë kur të vdisni?

Zoti thotë se që të shkoni në Parajsë, ju duhet të rilindeni. Tek Gjoni 3:7, Jezusi i tha Nikodemit; “Duhet të lindni përsëri.”

Në Bibël, Zoti na tregon planin se si mund të rilindemi, që do të thotë, të shpëtohemi. Ky plan është i thjeshtë. Ti mund të shpëtohesh sot. Si?

Së pari, shoku im, ti duhet ta kuptosh që je një mëkatar. “Të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë” (Romakëve 3:23).

Per shkak se je një mëkatar, ti je dënuar me vdekje. “Sepse paga e mëkatit është vdekja” (Romakëve 6:23). Kjo përfshin ndarje të përjetshme nga Zoti në Ferr.

“... është caktuar që njerëzit të vdesin vetëm një herë, dhe më pas vjen gjyqi” (Hebrenjve 9:27).

Por Zoti të deshi ty kaq shume saqë Ai dha birin e tij të vetëm, Jezusin, për të marrë mëkatet e tua dhe të vdiste në vendin tënd. “Ai bëri të jetë mëkat për ne ai (Jezusi) që nuk njihte mëkat, që ne të bëhemi drejtësia e Perëndisë në të” (2 Korintasve 5:21).

Jezusi duhej ta derdhte qjakun e tij dhe të vdiste. “Sepse jeta e mishit është në gjak” (Leviticu 17:11). “...pa derdhje gjaku nuk ka falje” (Hebrenjve 9:22).

“Por Perëndia e tregon dashurinë e tij ndaj nesh në atë që, kur ende ishim mëkatarë, Krishti vdiq për në” (Romakëve 5:8).

Ndonëse ne nuk mund ta kuptojmë si, Zoti tha se mëkatet e tua dhe mëkatet e mija u vendosën mbi Jezusin dhe Ai vdiq në vendin tonë. Ai u bë zëvendësuesi ynë. Kjo është e vërtetë. Zoti nuk mund të gënjejë

Shoku im, “Perëndia . . . tani urdhëron njerëzit kudo të pendohen” (Veprat e Apostujve 17:30). Ky pendim është një ndryshim i mendjes që bie dakord me Zotin që të gjithe janë mëkatarë dhe bie dakord me atë që Jezusi bëri për ne në kryq.

Në Veprat 16:30-31, rojtari filipian pyeti Palin dhe Silan: “Zotërinj, çfarë duhet të bëj unë për të shpëtuar?” Dhe ata thanë: “Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh.”

Thjeshtë besoni në të si i vetmi që mori mëkatet e tua, vdiq në vendin tënd u varros dhe të cilin Perëndia e ringjalli

Ringjallja e tij fuqimisht na siguron se besimtari mund të thotë se zotëron jetën e përjetshme kur Jezusi është pranuar si shpëtimtar.

“Por teë gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bij të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij” (Gjoni 1:12).

“Kushdo që do të thërrasë emrin e Zotit do të shpëtohët” (Romakëve 10:13).

Kushdo të përfshin edhe ty. Do të shpëtojë do të thotë jo ndoshta, ose mund, por do të shpëtojë.

Sigurisht, ti e kupton që je një mëkatar. Në këtë çast kudo që je, duke u penduar, çoje zemrën para Zotit në lutje.

Tek Luka 18:13 një mëkatar u lut: “Perëndi, ki mëshirë për mua, mëkatarin.”

Lutu thjesht: “Oh Zot, e di që jam një mëkatar. Besoj se Jezusi udiq në kryq në vendin tim. Besoj se derdhja e gjakut të tij, vdekja, varrimi dhe ringjallja e Tij ishin për mua. Tani e pranoj atë si shpëtimtarin tim. Të falenderoj për faljen e mëkateve të mia, për dhuratën e jetës së përjetshme nga hiri yt i mëshirshëm, Amen.”

Pranoje Perëndine sipas fjalës së tij dhe kërkoje shpëtimin e tij me anë të besimit. Beso, dhe do të shpëtohesh. As kisha, as ndonjë organizatë, as veprat e mira nuk mund të të shpëtojnë. Mbani mend se Perëndija sjell shpëtimin. Vetëm Ai!

Plani i thjeshtë i Perëndisë për shpëtim është: ti je një mëkatar. Prandaj, në qoftë se ti nuk beson tek Jezusi i cili vdiq në vendin tënd, ti do ta kalosh përjetësinë në ferr. Në qoftë se beson tek Ai si shpëtimtari yt I kryqëzuar, varrosur dhe i ringjollur, ti do të marrësh faljen e të gjithë mëkateve të tua dhe dhuratën e tij të shpëtimit të përetshëm me anë të besimit.

Ju thoni, “Padyshim nuk mund të jetë kaq e thjeshtë.” Po, kaq e thjeshtë është! Ky është sipas shkrimit të shenjtë plani I Perëndisë. Miku im: Beso tek Jezusi dhe pranoje atë si shpëtimtar sot.

Nëse plant i tij nuk është shumë i qartë, lexoje këtë fletë pa pushim, pa e hequr nga dora derisa ta kuptosh atë. Jeta jote është më e vlefshme se bota.

“Ç’dobi do të ketë njeriu të fitojë gjithë botën, nëse më pas do të humbë frymen e vet?” (Marku 8:36).

Sigurohu që je i shpëtuar. Në qoftë se humbet frymen tënde, humbet Parajsën dhe gjithçka. Të Iutem! Lejoje Perëndinë të të shpëtojë ty neë këtë moment.

Fuqla e Perëndisë do të shpë toje ty, do të të mbajë të shpëtuar dhe do të të bëjë në gjendje ty për të jetuar një jetë fitimtare Kristiane. “Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve, përveç se tundimi njerëzor; por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që t’ju tundojnë përtej fuqive tuaja, por me tundimin do t’ju japë rrugëdalje, që ju të mund të përballoni” (1 Korintasve 10:13).

Mos i besoni ndjenjave tuaja. Ato ndryshojnë. Qëndroni në premtimet e Zotit. Ato nuk ndryshojnë asnjëherë. Pasi të shpëtohesh janë tri gjëra për ti praktikuar çdo ditë për rritje shpirtore: Lutu – ti flet me Perëndinë. Lexo Biblën tënde – Perëndia të flet ty. Dëshmo – ti flet për Perëndinë.

Ti duhet të pagëzohesh në bindje ndaj Zotit Jezu Krisht si një dëshmi publike e shpëtimit tënd dhe pastaj të bashkohesh me një kishë që beson Biblën, pa vonesë. “Mos ki turp, pra, të dëshmosh Zotin tonë . . . ” (2 Timoteut 1:8).

“Kushdo që do të më rrëfejë (dëshmon) përpara njerëzve, edhe unë do ta rrëfej përpara Atit tim që është në qiell” (Mateu 10:32).

Rreshta shtesë për ndihmë

Gjoni 3:16, 1 Pjetrir 2:24, Isaia 53:6, Jakobi 1:15, Romakëve 10:9-10, Efesianëve 2:8-9, Fjalët e Urta 27:1, 1 Korintasve 15:3-4, Gjoni 10:27-31, 1 Gjonit 5:13
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:06 AM 0 comments Links to this post
LITHIAN
Mielas mano drauge, noriu užduoti Tau svarbiausią gyvenimo klausimą. Nuo Tavo atsakymo priklausys, kaip praleisi amžinybę – džiaugsme ar sielvarte. O klausimas yra toks: Ar Tu esi išgelbėtas? Neklausiu Tavęs, ar esi geras, ar lankai kokią nors bažnyčią. Klausiu tik - ar esi išgelbėtas? Ar esi tikras, jog po mirties keliausi į dangų?

Dievas sako, jog, norint patekti dangun, žmogus pirmiausiai turi atgimti. Jono 3:7 Jėzus pasakė Nikodemui: “Jums būtina gimti iš naujo”.

Biblijoje atrandame Dievo planą, kaip gimti iš naujo ir būti išgelbėtam. Jo planas nėra sudėtingas! Tu gali būti išgelbėtas dar šiandien. Paklausi - kaip?

Visų pirma, brangus mano bičiuli, turi susivokti, jog esi nusidėjėlis. “Visi žmonės nusidėjo ir stokoja Dievo garbės” (skaityk Laiške Romiečiams 3:23).

Kadangi esi nusidėjėlis, esi pasmerktas mirčiai. “Nes nuodėmės atpildas yra mirtis” (skaityk Laiške Romiečiams 6:23). Dėl nuodėmės Tu pasmerktas būti pragare, amžiams atskirtas nuo Dievo.

“…žmonėms skirta vieną kartą mirti, o po to – teismas” (skaityk Žydams 9:27).

Tačiau Dievas Tave taip stipriai mylėjo, jog atidavė už Tave savo viengimį Sūnų Jėzų, kad Jis prisiimtų Tavo nuodėmes ant savęs ir mirtų vietoj Tavęs: “Nes Tą [Jėzų, kuris nepadarė nė vienos nuodėmės], kuris nepažino nuodėmės, Jis padarė nuodėme dėl mūsų, kad Jame taptume Dievo teisumu” (skaityk 2 Laiške Korintiečiams 5:21).

Jėzus turėjo pralieti savo kraują ir mirti. “Nes kūno gyvybė yra kraujyje” (skaityk Levito arba Kunigų knygoje 17:11). “<…> o be kraujo praliejimo nėra atleidimo” (skaityk Laiške Žydams 9:22).

“O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus mirė už mus, kol tebebuvome nusidėjėliai” (skaityk Laiške Romiečiams 5:8).

Nors mums sunku suvokti, kaip Dievas tai padarė, tačiau Jis pasakė, jog uždėjo mano ir Tavo nuodėmes ant Jėzaus ir Jis mirė vietoje mūsų. Jis tapo mūsų pakaitalu. Tai tiesa. Dievas negali meluoti.

Paklausyk, “Dievas <…> dabar įsako visur visiems žmonėms atgailauti” (skaityk Apaštalų darbuose 17:30). Atgaila – tai mąstymo keitimas, kai žmogaus mintys sutinka su Dievo mintimis, kai žmogus pripažįsta, jog yra nusidėjęs, ir taip pat pripažįsta ir sutinka su tuo, ką Jėzus dėl jo padarė ant Kryžiaus.

Apaštalų darbuose 16:30-31 skaitome apie kalėjimo prižiūrėtoją, filipietį, kuris klausė Pauliaus ir Silo: “Ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas?”. O tie jam atsakė: “Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas…”

Paprasčiausiai tikėk juo – tikėk, kad Jis paėmė Tavo nuodėmes, kad mirė vietoj Tavęs, buvo palaidotas, o trečią dieną Dievas Jį prikėlė. Jo prisikėlimas – tai galinga garantija, jog Jėzų Kristų išpažinęs savo Gelbėtoju tikintysis turi amžinąjį gyvenimą.

“Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią patapti Dievo vaikais, - tiems, kurie tiki Jo vardą” (Jono 1:12).

“Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas” (Romiečiams 10:13).

“Kiekvienas” reiškia ir Tu. “Bus išgelbėtas” reiškia ne “galbūt ir bus”, ne “gali būti”, o tikrai bus išgelbėtas.

Jei suvoki, kad esi nusidėjėlis, nesvarbu, kur dabar bebūtum, atgailauk, nukreipk savo širdį į Dievą maldoje.

Luko 18sk. 13eil. minimas nusidėjėlis meldėsi, sakydamas: “Viešaptie, pasigailėk manęs nusidėjėlio”. Ir Tu melskis panašiai. Sakyk: “Dieve, žinau, kad esu nusidėjęs.

Tikiu, jog Jėzus mirė ant kryžiaus už mane. Tikiu, jog Jo pralietas kraujas, Jo mirtis, kapas ir Jo prisikėlimas buvo dėl manęs ir man. Tiesiog dabar priimu Jį kaip savo Gelbėtoją. Dėkoju, kad atleidi man mano nuodėmes. Dėkoju už išgelbėjimo ir amžinojo gyvenimo dovaną. Žinau, jog tai ateina iš Tavo didelio gailestingumo ir malonės. Amen.”

Tiesiog pasitikėk Dievo žodžiais ir žinok bei skelbk, jog esi išgelbėtas tikėjimu. Tikėk savo išgelbėjimu. Tavęs išgelbėti negali jokia bažnyčia, jokia ložė. Netgi geri darbai negali to padaryti. Atmink, gelbsti tik Dievas. Jis tai atlieka nuo pradžios iki pabaigos.

Dievo išgelbėjimo planas yra paprastas: Tu esi nusidėjėlis, todėl, netikėdamas, jog Jėzus mirė vietoj Tavęs ir už Tave, amžinybę praleisi pragare. Tikėdamas Juo kaip savo nukryžiuotu, palaidotu ir prisikėlusiu Gelbėtoju, Tu gauni ne tik nuodėmių atleidimą, bet ir amžinojo gyvenimo dovaną per tikėjimą.

Tu gali sakyti: “Tai negali būti taip paprasta”. Gali, ir dar kaip. Taip sako Šv. Raštas. Toks yra Dievo sumanymas. Bičiuli mano mielas, verčiau jau patikėk ir priimk Jėzų kaip savo Gelbėtoją dar šiandien.

Jei Tau iš pirmo karto sunku tai suprasti, nenuleisk rankų. Skaityk šį bukletą tol, kol suprasi. Tavo siela brangesnė už visą pasaulį.

“Kokia gi žmogui nauda, jei jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai?” (Morkaus 8:36).

Būk užtikrintas savo išgelbėjimu. Prarasdamas savo sielą, prarasi dangų, prarasi viską.

Prašau, leisk Dievui išgelbėti Tave tiesiog šią akimirką.

Dievo jėga iš tiesų išgelbės Tave, palaikys tavo išgelbėjimą, įgalins Tave gyventi pergalingą krikščionišką gyvenimą. “Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti” (1 Korintiečiams 10:13).

Nepasikliauk savo jausmais. Jie nuolatos kaitaliojasi. Laikykis Dievo pažadų. Jie niekada nesikeičia. Išsigelbėjus dvasinio augimo palaikymui būtini trys dalykai, kuriuos derėtų praktikuoti kasdien. Tai

Malda – kalbėkis su Deivu;

Biblijos skaitymas – Dievas prabils Tau per savo Žodį;

Liudijimas – pasakok apie Dievą kitiems.

Paklūstant Viešpaties Jėzaus Kristaus nurodymui, Tau derėtų pasikrikštyti. Krikštas – tai viešas Tavo liudijimas ir išgelbėjimo ženklas. Nedelsdamas susirask bažnyčią, kurioje pamokslaujama iš Biblijos ir ja tikima, ir lankyk ją. “Nesigėdink mūsų viešpaties liudijimo…” (2 Timotiejui 1:8).

“Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir Aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo akivaizdoje” (Morkaus 10:32).
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:05 AM 0 comments Links to this post
POLISH
Mój przyjacielu: Pragnę zadać Ci najważniejsze pytanie życia. Twoje wieczne szczęście lub wieczne nieszczęście zależą od tego, jak na nie odpowiesz. Oto to pytanie: Czy jesteś zbawiony? Nie pytam Cię, jak dobry jesteś, ani czy uczęszczasz do kościoła, ale: czy jesteś zbawiony? Czy jesteś pewien, że pójdziesz do Nieba, kiedy umrzesz?

Bóg mówi, że aby pójść do Nieba, musisz się narodzić na nowo. W Ewangelii Jana 3:7 - Pan Jezus powiedział do Nikodema: "Musicie się na nowo narodzić."

W Biblii Bóg podaje nam jedyny plan zbawienia. Jest to prosty plan - Ty możesz DZIŚ być zbawionym (uratowanym od należnej Ci kary piekła wiecznego)!

Najpierw, Przyjacielu, musisz uświadomić sobie, że JESTEŚ GRZESZNIKIEM. "Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej" (Rzymian 3:23).

Ponieważ jesteś grzesznikiem, jesteś skazany na wieczną śmierć. "Zapłatą za grzech jest śmierć" (Rzymian 6:23). Oznacza to wieczne oddzielenie od Boga w piekle.

"... postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd" (Hebrajczyków 9:27)

Ale Bóg ukochał Cię tak bardzo, że posłał Swego Jednorodzonego Syna, Jezusa, aby Ten wziął na Siebie Twoje grzechy i umarł na Twoim miejscu."On Tego, który grzechu nie znał, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą" (2 Koryntian 5:21)

Jezus musiał przelać Swą krew i umrzeć. "Gdyż życie ciała jest we krwi" (3 Mojżeszowa 17:11)

"... bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia." (Hebrajczyków 9:22)

"... Bóg dał dowód Swej miłości ku nam przez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł" (Rzymian 5:8)

Bóg powiedział, że moje grzechy i Twoje grzechy zostały włożone na Jezusa (choć nie jesteśmy w stanie pojąć, jak), i On umarł za nas. On nas Zastąpił. I to jest prawda, Bóg nie może kłamać.

Przyjacielu, "Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby pokutowali" (Dzieje Apostolskie 17:30). Owa pokuta (upamiętanie), to zmiana myślenia, polegająca na zgodzeniu się z Bogiem, że jest się grzesznikiem, a także na uznaniu tego, co Pan Jezus uczynił na krzyżu. Pokuta zawiera także zrozumienie tego, że grzech jest Twoim wrogiem, a Jezus Przyjacielem.

W Dziejach Apostolskich 16:30-31, strażnik więzienny z Filippi spytał Pawła i Sylasa: �Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony?" A oni powiedzieli: "Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony ..."

Po prostu uwierz w Niego jako Tego, który wziął Twoje grzechy, umarł na Twoim miejscu, został pogrzebany i kogo Bóg wzbudził z martwych. Jego zmartwychwstanie mocno utwierdza w przekonaniu, że wierzący człowiek, który przyjął Chrystusa Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, może być pewien życia wiecznego.

�Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego" (Jan 1:12)

�Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie� (Rzymian 10:13)

Każdy może oznaczać także Ciebie. Będzie zbawiony nie oznacza, że być może, nie, że jest w stanie, ale że będzie zbawiony.

Jeżeli zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś grzesznikiem, który przekroczył święte Boże wymagania, właśnie teraz, gdziekolwiek jesteś, pokutując wznieś swoje serce do Boga w modlitwie!

W Ewangelii Łukasza 18:13 - grzesznik modlił się: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu". Po prostu pomódl się: "Boże, wiem, że jestem grzesznikiem. Wierzę, że Jezus był moim Zastępcą gdy umarł na krzyżu. Wierzę, że przelał On Swoją krew, umarł, został pogrzebany i zmartwychwstał za mnie. Teraz przyjmuję Go jako mojego Zbawiciela. Dziękuję Ci za przebaczenie moich grzechów, dar zbawienia i wieczne życie, które dostępne są dla mnie z powodu Twojej miłosiernej łaski. Amen"

Po prostu chwyć Boga za Jego Słowo i przyjmij wiarą Jego ratunek (zbawienie). Uwierz, a będziesz zbawiony. Żaden kościół, żadna organizacja, żadne dobre uczynki nie są w stanie Cię zbawić. Pamiętaj, to Bóg dokonuje zbawienia. W całości!

Prosty Boży plan zbawienia: Jesteś zasługującym tylko na gniew Boży grzesznikiem. Dlatego, o ile nie uwierzysz w Jezusa, Który umarł za Ciebie, będziesz spędzał wieczność w piekle. Wtedy byłoby Ci lepiej gdybyś się nigdy nie urodził. Jeśli uwierzysz w Niego jako ukrzyżowanego, pogrzebanego i wzbudzonego z martwych Zbawiciela, otrzymasz przebaczenie wszystkich Twoich grzechów i Jego dar wiecznego ratunku (zbawienia) dostępnego tylko przez wiarę.

Być może powiesz: "Na pewno to nie jest takie proste". A jednak jest! To jest biblijne. To jest Boży plan. Przyjacielu, uwierz w Pana Jezusa i przyjmij Go jako Zbawiciela jeszcze dzisiaj!

Jeśli Jego plan nie wydaje Ci się jeszcze wystarczająco jasny, czytaj ten artykuł jeszcze raz i jeszcze raz i jeszcze raz ... nie odkładając go dopóki go zrozumiesz. Twoja dusza jest warta więcej od całego świata!

"Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, a na duszy swej szkodę poniósł?" (Marka 8:36)

Nie spocznij dopóki nie będziesz pewien swego zbawienia. Jeśli utracisz swoją duszę, stracisz Niebo i wszystko utracisz. Proszę! Pozwól Bogu uratować (zbawić) Cię właśnie teraz!

Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, to Boża moc zbawi Cię na wieki i umożliwi ci prowadzenie zwycięskiego chrześcijańskiego życia. "Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście mogli je znaleźć" (1 Koryntian 10:13)

Nie ufaj własnym uczuciom, one są zmienne. Trzymaj się Bożych obietnic - one nigdy się nie zmieniają. Od momentu kiedy przyjmiesz dar zbawienia, powinieneś codziennie robić trzy rzeczy, aby wzrastać duchowo: modlić się - wtedy rozmawiasz z Bogiem, czytać Świętą Biblię - wtedy Bóg mówi do Ciebie, mówić wszystkim ludziom o tym planie zbawienia - wtedy mówisz dla Boga. Pamiętaj o tym, że tylko Biblia jest prawdą, wszystko inne ma niewielką wartość.

Będąc posłusznym Panu Jezusowi Chrystusowi, powinieneś zostać ochrzczonym, publicznie zaświadczając w ten sposób o swoim zbawieniu, a potem bez zwłoki przyłączyć się do biblijnie wierzącego zgromadzenia (kościoła). "Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ..." (2 Tymoteusza 1:8)

"Każdego więc, który mię wyzna [zaświadczy o mnie] przed ludźmi, i Ja wyznam przed Ojcem Moim, który jest w niebie" (Mateusz 10:32)
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:02 AM 0 comments Links to this post
GREEK
To Aπλο Σχεδιο Του θεου Гια Τη Σωτηρια Σου

Φίλε Μου, θέλω να σου θέσω το σπουδαιότε­ρο ερώτημα της ζωής: Η χαρά ή η θλίψη σου για όλη την αιωνιότητα εξαρτάται από την απάντηση που θα δώσεις σ' αυτό το κρίσιμο ερώτημα. Το ερώτημα είναι: Έχεις σωθεί; Δε σε ρωτώ πόσο καλός είσαι ή αν εκκλησιάζεσαι τακτικά, αλλά αν έχεις σωθεί. Είσαι σίγουρος ότι θα πας στον ου­ρανό μετά το θάνατο σου;

Ο θεός λέει ότι για να είσαι κατάλληλος για τον ουρανό πρέπει να ξαναγεννηθείς. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη 3: 7, ο Ιησούς λέει στο Νικόδημο: «Πρέπει να γεννηθείτε ξανά».

Μέσα στην Αγία Γραφή, ο θεός μας αποκαλύ­πτει τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορείς να αναγεννηθείς, δηλαδή τον τρόπο της σωτηρίας. Το σχέδιο αυτό είναι πολύ απλό! Μπορείς να σω­θείς σήμερα! Με ποιον τρόπο;

Πρώτον, αγαπητέ μου φίλε, πρέπει να αναγνω­ρίσεις ότι είσαι αμαρτωλός. «Γιατί όλοι αμάρτη­σαν και βρίσκονται μακριά από τη δόξα του θε­ού» (Ρωμ. 3: 23).

Επειδή, λοιπόν, είσαι αμαρτωλός, είσαι καταδι­κασμένος σε θάνατο. «Γιατί πράγματι, ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος» (Ρωμ. 6: 23). Αυτό σημαίνει αιώνιο αποχωρισμό από το θεό και επο­μένως αιώνια κόλαση.

«... είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν και μετά να κριθούν» (Εβρ. 9: 27).

Αλλά ο θεός σε αγάπησε τόσο πολύ, ώστε έδωσε το Γιο Του το Μονογενή, τον Ιησού, για να πεθάνει Αυτός στη θέση σου πάνω στο σταυρό, και να αφαιρέσει την αμαρτία σου. «Αφού γι'αυ­τό ακριβώς, εκείνον που δε γνώρισε αμαρτία, τον έκανε αμαρτία για χάρη μας, με σκοπό να γί­νουμε εμείς καρπός της δικαιοσύνης του θεού χάρη σ'Αυτόν» (Β' Κορ. 5:21).

Ήταν ανάγκη ο Ιησούς να θανατωθεί και να χύσει το αίμα Του. «Γιατί, η ζωή της σάρκας εί­ναι στο αίμα» (Λευίτ. 17: 11) και «. . .Χωρίς να χυθεί αίμα δε γίνεται συγχώρηση αμαρτιών» (Εβρ. 9: 22). «Ο θεός όμως εκδηλώνει το είδος της δικής του αγάπης σ' εμάς, γιατί, ενώ ακόμα εμείς είμασταν αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για μας» (Ρωμ. 5: 8).

Παρόλο που δεν μπορούμε να το καταλάβου­με, ο θεός λέει ότι οι δικές μου και οι δικές σου αμαρτίες έχουν φορτωθεί πάνω στον Ιησού και ότι Αυτός πέθανε στη θέση μας. Εγινε, δηλαδή, ο αντικαταστάτης μας. Είναι αλήθεια. Ο θεός δεν ψεύδεται.

Φίλε, «Ο θεός . . . παραγγέλλει τώρα σε όλους τους ανθρώπους, παντού,,να μετανοή­σουν» (Πράξ. 17: 30).

Μετάνοια σημαίνει αναγνώριση της αμαρτω-λότητας και αλλαγή σκέψεων και πορείας στη ζωή, έτσι που να ζει πια κανείς σύμφωνα με το θέλημα του θεού. Αυτό βρίσκεται επίσης σε πλή­ρη συμφωνία με το έργο που έχει επιτελέσει ο Χριστός για μας πάνω στο σταυρό.

Ο δεσμοφύλακας των Φιλίππων ρώτησε τον απόστολο Παύλο και το Σίλα: «Κύριοι, τί πρέπει να κάνω για να σωθώ; Κι εκείνοι απάντησαν: Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σω­θείς.. .» (Πράξ. 16:30, 31).

Απλά, πίστεψε στο Χριστό, αποδέξου ότι Αυτός πλήρωσε την ποινή της δικής σου αμαρ­τίας, πεθαίνοντας πάνω στο σταυρό, και ότι ο θεός Τον ανέστησε για τη δικαίωση σου, και θα σωθείς.

Η ανάσταση Του αποδεικνύει δυναμικά ότι ο πιστός αποκτά αιώνια ζωή όταν Τον δέχεται ως Σωτήρα του.

«Σε όσους όμως τον δέχτηκαν, σ' αυτούς έδωσε το προνόμιο να γίνουν παιδιά του θεού, σ' εκείνους δηλαδή, που πιστεύουν στ' όνομα του» (Ιωάν. 1: 12).

«Γιατί πράγματι, όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί» (Ρωμ. 10: 13).

Η λέξη «όποιος» περιλαμβάνει κι εσένα, «θα σωθεί», δε σημαίνει «ίσως», ούτε «μπορεί», αλ­λά «σίγουρα θα σωθεί».

Τώρα, αυτή τη στιγμή, όπου κι αν βρίσκεσαι, ανασήκωσε με μετάνοια και πίστη την καρδιά σου στο θεό και πες Του την προσευχή που είπε και ο Τελώνης: «θεέ μου, ελέησε με τον αμαρ­τωλό» (Λουκ. 18: 13). Πες τούτη την προσευχή στον Κύριο: «θεέ μου, ξέρω πως είμαι αμαρτω­λός. Πιστεύω ότι ο Χριστός πλήρωσε πάνω στο σταυρό ως αντικαταστάτης μου την ποινή που μου άρμοζε για την αμαρτία μου. Πιστεύω ότι ο θάνατος Του, η ταφή Του και η ανάσταση Του έγιναν για μένα. Τον δέχομαι τώρα ως Σωτήρα μου. Σ' ευχαριστώ για τη συγχώρηση των αμαρ­τιών μου, για το δώρο της σωτηρίας και της αιώ­νιας ζωής, που οφείλονται στη μεγάλη λυτρωτι­κή Σου χάρη. Σ' ευχαριστώ Κύριε. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν».

Απλά, εμπιστεύσου στο Λόγο του θεού και δέξου με πίστη τη σωτηρία που Αυτός σου προ­σφέρει λέγοντας σου: «Πίστεψε και θα σωθείς». Καμιά εκκλησία, καμιά καλή πράξη, κανένας άν­θρωπος δεν μπορεί να σε σώσει. Ο θεός είναι που σου δίνει τη σωτηρία. Ολόκληρη!

Το απλό σχέδιο του θεού για τη σωτηρία σου είναι: Είσαι αμαρτωλός. Γι' αυτό, εκτός και πι­στέψεις στο Χριστό που πέθανε στη θέση σου, θα πας αιώνια στην κόλαση. Αν όμως πιστέψεις σ' Αυτόν ως Σωτήρα σου που σταυρώθηκε, πέθα­νε, τάφηκε και αναστήθηκε για σένα, τότε οι αμαρτίες σου συγχωρούνται όλες και σου παρέ­χεται δια της πίστεως η δωρεά του θεού, που εί­ναι ζωή αιώνια.

Μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν μπορεί να είναι τόσο απλά τα πράγματα. Κι όμως είναι τόσο απλά. Το βεβαιώνει ο αδιάψευστος Λόγος του θεού. Φίλε, πίστεψε στο Χριστό και δέξου Τον ως Σωτήρα σου σήμερα. Τώρα!

Αν αυτό το σχέδιο της σωτηρίας δεν σου έγι­νε απόλυτα καθαρό, διάβασε αυτό το φυλλάδιο ξανά και ξανά, χωρίς να το αφήσεις κάτω, μέχρι που να καταλάβεις το μήνυμα του. Η ψυχή σου αξίζει περισσότερο από τον κόσμο ολόκληρο.

«Άλλωστε, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο αν κερδίσει τον κόσμο ολόκληρο, αλλά χάσει τη ζωή του;» (Μάρκ. 8: 36).

Βεβαιώσου ότι έχεις σωθεί. Αν χάσεις την ψυ­χή σου, χάνεις την αιώνια ζωή του ουρανού, χά­νεις δηλαδή το παν. Άφησε το θεό να σε σώσει τούτη τη στιγμή.

Η δύναμη του θεού θα σε σώσει, θα σε διατη­ρήσει σεσωσμένο και θα σε ικανώσει να ζήσεις μια νικηφόρα χριστιανική ζωή.

Ο Λόγος του θεού βεβαιώνει: «Δεν έχετε υποβληθεί σε πειρασμό πέρα από τους συνηθι­σμένους για τον άνθρωπο. Και είναι άξιος εμπι­στοσύνης ο θεός, ο οποίος δε θα επιτρέψει να δοκιμαστείτε περισσότερο απ' ό,τι μπορείτε να αντέξετε, αλλά μαζί με τη δοκιμασία θα σας εξασφαλίσει και τον τρόπο να μπορέσετε να αντέξετε» (Α'Κορ. 10: 13).

Μην βασίζεσαι στα αισθήματα σου. Αυτά αλ­λάζουν. Στηρίξου στις υποσχέσεις του θεού. Αυτές δεν αλλάζουν ποτέ. Μετά που σωθείς, υπάρχουν τρία πράγματα που πρέπει να ασκείς καθημερινά για την πνευματική σου αύξηση: Να προσεύχεσαι - έτσι μιλάς εσύ στο θεό. Να μελε­τάς το Λόγο του θεού - έτσι μιλάει ο θεός σε σέ­να. Να δίνεις τη μαρτυρία σου στους άλλους -έτοι μιλάς στους άλλους για το θεό.

«Έτσι, λοιπόν, όποιος με ομολογήσει μπρο­στά στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω κι εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο» (Μστθ. 10: 32).

—Μετάφραση: Συμεών Ιωαννίδη
Posted by Growing for the cause of Christ at 10:01 AM 0 comments Links to this post
NORWEGIAN
GUDS ENKLE FRELSESPLAN

Min venn, jeg stiller deg livets viktigste spørsmål. Din glede eller sorg for all evighet avhenger av ditt svar. Spørsmålet er: Er du frelst? Det er ikke et spørsmål om hvor god du er, heller ikke om du er medlem av en Kirke, men er du frelst? Er du sikker på at du vil komme til Himmelen når du dør?

Gud sier at for å komme til Himmelen, må du bli født på ny. Jesus sa til Nikodemus : "Dere må fødes påny." (Joh. 3:7).

I Bibelen gir Gud oss sin plan om hvordan en kan bli født på ny som betyr å bli frelst. Hans plan er enkel! Du kan bli frelst i dag. Hvordan?
Hvordan?

For det første min venn, må du erkjenne at du er en synder. "For alle har syndet og har ingen del i Guds herlighet." (Rom. 3:22,23).

Fordi du er en synder, er du dømt til å dø. "Syndens lønn er døden." (Rom. 6:23). Dette inkluderer evig adskillelse fra Gud i Helvete.

"... det er menneskenes lodd å dø én gang og siden komme for dommen." (Hebr. 9:27).

Men Gud elsket deg så høyt at Han ga sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, for å bære dine synder og dø i ditt sted. "Ham (Jesus) som ikke visste av synd, har Han gjort til synd for oss, for at vi i Ham skulle få Guds rettferdighet." (2. Kor. 5:21).

Jesus måtte utgyte Sitt blod og dø. "For en skapnings liv er i blodet." (3. Mos. 17:11). "... synd blir ikke tilgitt uten at blod blir utøst." (Hebr. 9:22).

"Men Gud viser Sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss da vi ennå var syndere."(Rom. 5:8).

Selv om vi ikke kan forstå hvordan, sier Gud at mine synder og dine synder ble lagt på Jesus og Han døde i vårt sted. Han ble vår stedfortreder. Det er sant. Gud kan ikke Iyve.

Min venn "Gud .... befaler nå alle mennesker hvor de enn er, at de må vende om." (Apg. 17:30). Denne omvendelsen er en forandring av sinnet som sier seg enig med Gud at man er en synder, og som også retter seg etter det som Jesus gjorde for oss på korset.

Fangevokteren i Filippi spurte Paulus og Silas: Hva skal jeg gjøre for å bli frelst? "De sa da: "Tro på Herren Jesus, så skal du og dine bli frelst." (Ap.gj. 16:31).

Bare tro på Ham som den som bar dine synder, døde i ditt sted, ble begravet, og som Gud oppreiste. Hans oppstandelse forsikrer oss på det sterkeste om at den troende kan påberope seg evig liv når Jesus er mottatt som Frelser. "Alle som tok imot Ham, dem gav Han rett til å bli Guds barn -- de som tror på Hans navn." (Joh. 1:12)

"Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst." (Rom. 10:13).

"Hver den som ..." inkluderer deg. " ... Skal bli frelst ..." betyr ikke kanskje, eller kan, men "skal bli frelst."

Du erkjenner virkelig at du er en synder. Hvor du enn er akkurat nå, i ferd med å omvende deg, løft ditt hjerte til Gud i bønn.

I Lukas 18:13, var det en synder som ba: "Gud, vær meg synder nådig." Bare be:

"Å Gud, jeg vet at jeg er en synder. Jeg tror at Jesus var min stedfortreder da Han døde på Korset. Jeg tror at Hans utgytte blod, død, begravelse, og oppstandelse var for meg Jeg mottar Ham nå som min frelser. Jeg takker Deg for at du tilgir meg mine synder, for frelsens gave og evig liv på grunn av din barmhjertige nåde. Amen"

Bare ta Gud på Hans Ord og mottta frelsen i tro. Tro, og du vil bli frelst. Ingen kirke, ingen forening, ingen gode gjerninger kan frelse deg. Husk, det er Gud som gjør frelsesverket. Alt sammen!

Guds enkle frelsesplan er: Du er en synder. Derfor, uten at du tror på Jesus som døde i ditt sted, vil du tilbringe evigheten i Helvete. Dersom du tror på Ham som din korsfestede, begravede, og oppstandne Frelser, mottar du tilgivelse for alle dine synder og Hans evige frelsesgave i tro.

Du sier: "Sannelig, det kan vel ikke være så enkelt?." Jo, det er enkelt! Det er etter Skriften. Det er Guds plan. Min venn, tro på Jesus og motta Ham som Frelser idag.

Hvis Hans plan ikke er fullstendig klar for deg, så les denne traktaten om og om igjen uten å legge den ned til du forstår den. Din sjel er mere verd enn hele verden.

"For hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?" (Mark. 8:36).

Vær sikker på at du er frelst. Dersom du mister din sjel, går du glipp av Himmelen og taper alt. Vær så snill! La Gud frelse deg i dette øyeblikk.

Guds kraft vil frelse deg, bevare deg, og gjøre deg istand til å leve et seirende kristenliv. "Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, Han vil ikke la dere bli fristet over evne, men gjøre både fristelsen og utgangen på den slik at dere kan klare det." (1. Kor. 10:13).

Stol ikke på dine følelser. De skifter. Stå på Guds løfter. De er uforanderlige. Etter at du er frelst er det tre ting du daglig må praktisere for åndelig vekst. Bønn - du taler til Gud. Bibellesning - Gud taler til deg. Vitnesbyrdet - du taler for Gud.

Du må bli døpt i lydighet til Herren Jesus Kristus som et offentlig vitnesbyrd om din frelse, og bli en del av en Bibeltroende Kirke uten å utsette det. "Skam deg ikke over vitnesbyrdet om vår Herre! ..." (2. Tim. 1:8).

"Den som bekjenner [vitner om ] meg for menneskene, ham skal også jeg kjennes ved for min Far i Himmelen." (Mat. 10:32).
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:57 AM 0 comments Links to this post
UKRANIAN
Дорогий мій друже! Дозволь поставити тобі таке питання, яке перевищує всі цінності твого життя. Від правильної розв'язки цього питання залежить твій стан у вічності: чи буде він щасливий чи сумний?

Говорячи коротко, питання зводиться до того: "Чи спасенний ти?"

Зрозумій це питання! Бо справа не в тім, що ти, може, є членом якоїсь церкви. Це річ зовнішнього порядку. Але сутність питання полягає в тім: Чи спасена твоя душа?

Також справа не в тім, який ти доброчинець і які ти маєш чесноти, а найголовніще є те, чи ти маєш спасіння душі? Бо Господь не може посилати Своє благословіння неспасеним і неспасена людина не може увійти в Царство небесне.

Ось Никодим був доброю людиною, однак Ісус сказав йому: "Вам потрібно родитись згори" (Ів. 3:7). Це є єдиний шлях, який людина може осягнути спасіння для своєї душі. Ця дорога дуже проста, і ти, любий друже, коли станеш на неї, то можеш бути спасеним ще того самого дня, в який будеш читати оці слова.

Передусім, ти мусиш зрозуміти, що ти є грішником, бо "нема праведного ані одного" (Рим. 3:10), "...бо різниці немає, бо всі згрішили й позбавлені Божої слави" (Рим. 3:22, 23). Отже, коли ти ясно і свідомо цього не зрозумієш, що ти грішник, і не жахнешся перед тим, що ти, як грішник, осуджений на смерть, "бо заплата за гріх смерть" (Рим. 6:23), і "гріх народжує смерть" (Як. 1:15), то й не спасешся.

Смерть же, про яку йде мова і яка є наслідком гріха, є не лише фізична смерть, а вічна розлука з Богом і вічне запроторення душі в пекло, цебто в "озеро огняне" (Об. 21:8).

Одна тільки думка про це овіває жахом, однак це незаперечна правда.

Бог, все-таки, в Своєму милосерді не хоче твоєї погибелі. Він любить тебе, грішника, і прагне твого спасіння. Прагнення Бога спасти тебе таке велике, що Він віддав у жертву Сина Свого Однородженого, щоб звільнити тебе від гріха й від вічного осуду.

Син Божий, по волі Отця, але також і добровільно, взяв на Себе гріхи твої й кару за них. "Бо Того, Хто не відав гріха, Він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в Нім" (2 Кор. 5:21). "Він у тілі Своїм Сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли були для гріхів та для праведности жили: Його раною ви оздоровилися" (1 Петра 2:24). Таким чином ,Спаситель зайняв твоє місце осудження, щоб тобі дарувати звільнення від гріха та радість спасіння.

Правда, ми не можемо цілком ясно збагнути, як то гріхи всього людства могли бути положені на Христа, але ми повинні Богові вірити на Слово, Який свідчить, що так, власне, сталося.

Коли в'язничний сторож у Филипах запитав апостола Павла, що він має робити, щоб спастись, - отримав коротку, просту, але й цілком ясну відповідь: "Віруй в Господа Ісуса, - будеш спасений ти сам та твій дім" (Дії 16:29-31).

Довірся ж Господеві й ти, як дитина; вір, що Він взяв на Себе твій гріх, вмер за тебе і ти будеш спасений. Клич до Нього в молитві, не відкладаючи цього. Він жде тебе. "Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений" (Рим. 10:13).

Розуміється, що ти, як грішник , мусиш бути скромним. Ось як молився свідомий грішник: "Боже, будь милостивий до мене, грішного!" (Лук. 18:13). Коли така свідомість є й у тебе, і ти з болем серця признаєш, що ти дійсно грішник, то на кожному місці, де б ти не був, не міркуй і не вагайся ані хвилини, звернись у молитві від щирого серця до Бога. Зрозумій, що не довга й красномовна молитва потрібна Богові, а навпаки, Йому потрібне серце твоє, що горіло б правдивим прагненням отримати спасіння. Коли б ти від усього серця сказав хоч кілька таких слів: "Боже! Я бідний грішник.

Признаю це й перебуваю в постійній скорботі в наслідок такого стану. Помилуй мене, погибаючого, і спаси мене заради заслуг Ісуса Христа!"

"Кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений" (Рим. 10:12).

"Кожен" - це означає, що й ти також. Слова "буде спасений", розвівають усякий сумнів. Не говориться: "може спасеться", а рішучо - "буде спасений!"

Отже, тобі належить смиренно довіритись слову Господньому і з подякою взяти те, що Бог пропонує тобі. Прийми вірою спасіння, як радить Господь. Ніяка церква чи релігійна організація, ніякі твої власні добрі вчинки й заслуги не спасуть тебе. Спасти може тебе тільки один Ісус Христос.

Повторім собі ще раз коротенько сказане: ти грішник. За гріхи твої ти повинен був би вмерти. Але Заступник твій Господь Ісус звільнить тебе від гріха і смерті, якщо ти в каятті з вірою приймеш Його голгофську жертву, принесену за тебе. Може, сумнів огорне тебе й ти скажеш: "Невже ж оце все, що вимагається для мого спасіння?" Так, це, власне, все! Так вчить свята Євангелія.

Дяка Богові, що вже багато хто вступив на таку ось просту дорогу Божого спасіння. І це згідно з св. Писанням. Не відкинь тієї вістки. Сьогодні почни йти вже тією дорогою. Бо написано: "Ось тепер час приємний, ось тепер день спасіння" (2 Кор 6:2). І ще: "Не хвались завтрішнім днем, не знаєш, що той день уродить" (Прит. 27:1).

Якщо ти ще не розумієш, перечитай наведені тексти зо святого Письма по кілька разів, аж поки не збагнеш їх глибокий зміст. Ця брошурка хоч маленька, але, все-таки, не відкинь її, бо ж вона має на меті нагадати тобі про найдорожче в житті - про спасіння твоєї безсмертної душі. Бо "яка користь людині, коли світ цілий здобуде, та душу свою занапастить?" (Лук. 8:36).

Вірь, що ти спасений Христом і дякуй Йому за це. Ти нічого так не потребуєш, як спасіння твоєї душі. Як ти це втратиш - ти втратиш все і на землі й на небі. Не бійся, що ти не встоїш на дорозі спасіння. Христос, Який спасе тебе від гріха й погибелі, збереже тебе на дорозі спасіння.

"Вірний Бог, що не допустить, щоб ви випробувалися більше, ніж можете, але при спробі й полегшення дасть, щоб могли ви знести" (1 Кор. 10:13).

Не прислуховуйся до власних почувань. Вони часто змінюються. Утверджуй себе на Божих обітницях, вони ніколи не зміняються.

Коли вже ти навернешся і з ласки Божої отримаєш спасіння, тримайся щоденно трьох правил, необхідних для духовного зросту. МОЛИСЬ, цебто бесідуй з Богом. ЧИТАЙ Слово Боже, в якому Господь промовлятиме до тебе, і свідкуй людям про Бога. "Кожного, хто Мене визнає перед людьми, того перед небесним Отцем Моїм визнаю й Я" (Мат. 10:32).
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:56 AM 0 comments Links to this post
PIDGIN
Isi Rot Bilong God Bilong Kisim Bek Manmeri Long Pe Bilong Sin

Pren Bilong Mi:Mi laik askim yu long dispela wanpela, nambawan askim, em i winim olgeta arapela askim bilong laip. Amamas bilong yu, o hevi bilong yu oltaim oltaim, bai I stap long bekim bilong yu nau. Askim em I olsem:God i bin kisim bek yu o nogat? Dispela askim i no askim long ol gutpela pasin bilong yu, o sapos yu memba bilong sios, nogat. Askim, em i olsem:God i kisim bek yu pinis o nogat? Yu save tru tru olsem taim yu dai, bai yu go long heven o nogat?

God i tok: sapos yu laik i go long heven, yu mas kamap nupela gen [olsem pikinini]. Long Jon 3:7, Jisas i bin tokim Nikodimas olsem,“ . . . Yu mas kamap nupela gen[olsem pikinini].”

Long Baibel, God i givim yumi rot bilongkamap nupela gen, o, rot bilong kisim bek manmeri. Dispela rot bilong God i isi. God inapkisim bekyu tude. Olsem wanem?

Pren bilong mi, pastaim, yu mas luksave olsem,Yu sinman tru. Long wanem, Baibel I tok olsem,“ . . . olgetamanmerii bin mekim sin naoli kamap sot longmak bilongglori bilong God”(Rom 3:23).

Dispela pasin bilong mekimsin i kotim yu pinis na yu mas i dai. Baibel i tok gen olsem,“ . . . pe bilong sin em i dai . . . ”(Rom 6:23).Dispela dai bai i kisim sinman i go long ples hel (hul paia), na em bai i stap longwe long God inap oltaim oltaim.

Baibel i tok gen olsem,“ . . . God i makim wanpela taim bilong ol man i mas i dai. Na bihain long dispela i gat kot”(Hibru 9:27).

Tasol Papa God i laikim yu tumasna Em I givim dispela, wanpela Pikinini tasol bilong Em, Jisas, bilong karim sin bilong yu na I dai long ples bilong yu(long diwai kros). Tok bilong Em yet i tok,“ . . . dispela Man i no bin save long sin,God i bin mekim Emistap sinman tru bilonghelpimyumi. Olsem na yumi ken kamap stretpela pasin bilong God insait long Kraist”(2 Korin 5:21).

Jisas i bin kapsaitim blut bilong Em na Em i dai. Baibel i tok,“Blut i save givim laip long olgeta man . . . ”(Wok Pris 17:11).

“ . . . Na sapos blut i no kapsait, i no gat rot bilong tekewesin”(Hibru 9:22).

“Tasol God i soim Em i laikim yumi tru olsem, taim yumi stap sinman yet,Kraist i bin i dai bilong kisim bek yumi”(Rom. 5:8).

God i tok olsem Em i bin putim ol sin bilong yu na ol sin bilong mi antap long Jisas na Em (Jisas) i bin dai long ples bilong yu na mi bilong kisim bek yumi. Em i bin kamap sinman tru bilong kisim ples bilong yumi long diwai kros. Dispela em i tru. God i no inap giaman. Dispela samting God i mekim bilong yumi, yumi no inap tru i save long en, tasol i tru Em i mekim.

Pren bilong mi, God“ . . . Em i givim strongpela tok long olgeta man long olgeta hap graun olsem, ol i mas tanim bel”(Aposel 17:30).

Dispela pasin bilong tanim bel em i olsem pasin bilong senisim tingting. Yumi mas I wanbel wantaim God olsem yumi wanwan man em i sinman. Tu, yumi mas wanbel wantaim God olsem Jisas i bin mekim wok antap long diwai kros bilong kisim bek yumi.

Long Aposel 16:30-31, man bilong lukautim kalabus long Filipai i bin askim Pol na Silas,“ . . . Tupela bikpela man, mi mas mekim wanem samtingnabaiGod i kisim bek mi? Na tupela i tok,Yumas bilip long Bikpela Jisas Kraist na bai God i kisim bek yu . . . ”

Bilip tasol long Em olsem man husat i bin kisim sin bilong yu, na i dai long ples bilong yu. Bilip olsem ol i bin planim Em long matmat na God i bin kirapim bek Em.

Dispela kirap bek bilong Jisas long matmat i strongpela mak tru bilong strongim bilip bilong ol manmeri husat i bilip long Em. Na ol i ken save olsem bai ol i kisim laip i stap gut oltaim oltaim, sapos ol i bilip long Em olsem Em wanpela tasol i Man bilong kisim bek ol.“Tasol olgeta man i kisim Em, Em i givim namba long ol, bai ol i ken kamap ol pikinini man bilong God. Yes long ol man i bilip long nem bilong Em”(Jon 1:12).

Baibel i tok,“Long wanem husat i singaut long nem bilong Bikpela, bai God i kisim bek em”(Rom 10:13).

Dispela hap tok “husat” i karamapim yu, na dispela hap tok, “bai i kisim bek,” em i no tok ‘ating’ o, ‘em inap’, nogat. Dispela hap tok i tok stret olsem God bai i kisim bek yu.

Tru tumas, yu yet i save olsem yu sinman. Nau tasol, long hap yu stap long en, yu ken senisim tingting bilong yu [tanim bel] na litimapim bel bilong yu i go long God long prea.

Long Luk 18:13, dispela sinman i bin prea olsem,“ . . . God,Yumas sori long mi, mi wanpela sinman.”Yu ken prea wankain olsem:

“O, God, mi save olsem mi sinman. Nau mi bilip olsem Jisas i bin kisim ples bilong mi long diwai kros. Mi bilip tu olsem blut bilong Em i bin kapsait bilong mi; na dai, na matmat, na kirap bek bilong Em tu, Em i bin mekim bilong helpim mi. Olsem na nau mi kisim Em olsem Man bilong kisim bek mi. Tenkyu long lusim olgeta sin bilong mi, na givim mi dispela presen, em i laip i stap gut oltaim oltaim, long wanem yu God bilong marimari tru. Amen.”

Nau tasol yu mas bilipim tok bilong God na kisim dispela laip i stap gut oltaim oltaim. Bilip na bai God i kisim bek yu. I nogat wanpela sios, o arapela lain, o ol gutpela wok yu wokim inap kisim bek yu.Tingim, God tasol i save kisim bek man. Em tasol!

Dispela rot bilong God bilong kisim bek manmeri long pe bilong sin i olsem: Yu sinman (meri). Olsem na sapos yu no bilip long Jisas, Husat i bin dai long diwai kros bilong kisim ples bilong yu, bihain long dai bilong yu, bai yu go long hel (hul paia) na stap oltaim oltaim. Tasol sapos yu bilip long Jisas, Em i bin dai, na ol i planim Em, na Husat i bin kirap bek long matmat bilong kisim bek yu, bai God i lusim ol sin bilong yu na bai Em I givim presen nating long yu;Em laip i stap gut oltaim oltaim, long bilip bilong yu tasol.

Ating bai yu tok, “Tru tumas, dispela em I isi tumas.” Yes, em i isi! Na em i tok tru bilong Baibel. Em i we (rot) bilong God bilong kisim bek manmeri.Pren bilong mi, yu mas bilip long Jisas na kisim Em olsem Em wanpela tasol inap long kisim bek yu.

Sapos dispela rot bilong God i no klia tumas, mi laik bai yu ritim gen dispela liklik hap pepa. Yu noken malolo long ritim dispela liklik hap pepa inap long taim dispela toktok I klia long yu. Yu mas save olsem, tewel (soul) bilong yu i dia tumas na em i winim ol arapela samting bilong dispela graun.

Baibel i tok,“ . . . sapos wanpela man I kisim olgeta samting bilong dispela graun na lusim tewel bilong em yet, bai dispela i helpim em olsem wanem?”(Mak 8:36).

Yu mas save tru olsem God i kisim bek yu pinis. Sapos tewel (soul) bilong yu i lus olgeta,bai yu i no inap i go long heven. Olgeta samting yu wok hat long en bai i lus wantaim tu. Mi askim yu long bel bilong mi tru,Larim God i kisim bek yu nau tasol.

Pawa bilong God yet bai i kisim bek yu, na lukautim yu, na mekim yu i stap strongpela Kristen. Long wanem Baibel i tok,

“ . . . I no gat wanpela traim i bin kamap long yupela, na dispela i narakain long ol traim i save kamap longolgeta man. Nogat. Tasol Godistap Man yu inap bilip long Em.NaEm i no larim wanpela traim i kamap long yupela inap long winim strong bilong yupela. Tasol baiEmi wokim rot, baiyupela i kenranawe long dispela traim, bai yupela inap sanap strong longen”(1 Korin 10:13).

Yu noken bilip long laik bilong yu yet, long wanem ol laik bilong man i save senis klostu klostu. Bilip bilong yu i mas sanap long ol promis bilong God. Ol promis bilong God i no save senis. Bihain long taim God I kisim bek yu i gattripela samtingyu mas wokim olgeta de bilong kamap strong long laip bilong yu wantaim God.Beten– yu toktok long God.Ritim Baibelbilong yu – God I toktok long yu.Telimautim Gutnius– yu tokim ol arapela long God.

Bilong soim bilip bilong yu long ol arapela, na soim olsem yu bihainim tok bilong Bikpela Jisas Krais,yu mas kisim baptais. Kwiktaim tru, yu mas go lotu long sios we ol brata na susa i bilip tru na bihainim tok bilong God.“Olsem na yu no ken sem long testimony bilong Bikpela bilong yumi . . . ”(2 Tim. 1:8).

Baibel i tok,“Olsem na wanem man i autimnem bilongMi long ai bilong ol manmeri, bai Mi tu autimnem bilongen long ai bilong Papa bilong Mi i stap long heven.”(Matyu 10:32).

Sampela hap tok long Baibel bilong helpim yu

Jon 3:16, 1 Pita 2:24, Aisaia 53:6, Jems 1:15, Rom 10:9-10, Efesas 2:8-9, Gutpela Sindaun 27:1, 1 Korin 15:3-4, Jon 10:27-30, 1 Jon 5:13,

Sapos yu bin tanim bel long taim yu ritim dispela Gutnius pas, toksave long mipela, bai mipela tu i amamas wantaim yu.
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:54 AM 0 comments Links to this post
ILONGGO
Ang Simple Nga Paagi Sang Dios Sa Kaluwasan

Abyan:Luyag ko mamangkot sa imo sang pinakaimportante nga pamangkot sa kabuhi. Ang imo kalipay okon kasakit sa walay katubtuban depende sa imo sabat. Ang pamangkot amo ini: Naluwas ka na bala? Wala ako nagapamangkot kon bala maayo ka okon palasimba, kondi kon naluwas ka na bala? Nasiguro mo bala nga kon mapatay ka mapalangit ka na?Ang Dios nagsiling nga kon buot ka magpalangit, dapat ka gid matawo liwan. Sa Juan 3:7 si Jesus nagsiling kay Nikodemo,“Dapat ka matawo liwan”.

Sa Biblia ginsaysay sang Dios kon paano kita matawo liwan, nga ang buot silingon maluwas. Ang Iya plano tama ka simple! Puede ka maluwas bisan subong nga adlaw. Paano?

Nahauna, Abyan, ako-a nga makasasala ka.“Kay ang tanan nagpakasala kag nawadan sang himaya sang Dios”(Roma 3:23). Bangod kay makasasala ka, nasintinsiahan ka na sang kamatayon.“Kay ang bayad sang sala kamatayon”(Roma 6:23).Ini nagakahulugan sang walay katubtuban nga pagpahamulag sa Dios sa impierno.

“... tinangdo-an sa tawo nga mamatay sing makaisa, kag sa tapos sina ang paghukom”(Hebreo 9:27).

Apang ginhigugma ka sang Dios sa bagay nga ginhatag Niya ang Iya bugtong nga Anak sa pagpas-an sang imo nga sala kag nagpanginmatay sa krus subong imo tal-os.“... Sia(Jesus)nga wala sing sala ginhimo Niya nga nanginsala tungud sa aton, agud nga kita mangin pagkamatarung sang Dios sa Iya”(II Korinto 5:21).

Kinahanglan gid nga ipaagay ni Jesus ang Iya dugo kag mapatay.“Kay ang kabuhi sang unud yara sa dugo”(Levitico 17:11).“... kay sa wala sing pagpaagay sang dugo, wala gid sing kapatawaran”(Hebreo 9:22).

“... ang Dios nagapahayag sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton”(Roma 5:8).

Indi naton mahangpan kon paano, apang ang Dios nagasiling sa Iya Pulong nga ang aton sala ginbutang kay Jesus, kag namatay siya sa tal-os naton.Matuud ini. Ang Dios indi butigon.

Abyan,“... nagasogo ang Dios nga ang tanan nga tawo maghinulsul”(Binuhatan 17:30).

Ini nga paghinulsul nagakahulugan nga kinahanglan sang pagliso sang huhahuna nga nagatuad nga matuud nga makasasala ako kag matuod man nga kinahanglanon gid ang kamatayon ni Ginoong Jesus sa Krus para sa akon.

Sa Binuhatan 16:30-31 ang bantay sa bilanggoan didto sa Filipos namangkot kay Pablo kag Silas.“... ‘Ano bala ang dapat ko himuon agud maluwas ako?’ Sila nagsabat, “Magtoo ka kay Ginoong Jesu Kristo kay maluwas ka”.

Magtoo lang nga ginpanginmatyan na ni Ginoong Jesus ang imo mga sala. Ginlubong Sia kag ginbanhaw sang Dios. Nabanhaw na Sia agud ikaw nga nagtoo mapasiguro gid nga maluwas ka na kag may kabuhi ka nga walay katapusan tungod lang kay nagbaton ka kay Ginoong Jesus subong imo nga Manluluwas.

“Apang ang tanan nga nagbaton sa Iya ginhatagan sila Niya sing gahum sa pagkamangin anak sang Dios, bisan pa sa ila nga nagtoo sa Iya ngalan”(Juan 1:12).

“Kay ang bisan sin-o nga magpanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas”(Roma 10:13). Nalakip ka diri sa “Bisan sin-o”. “Maluwas” kon sayoron sigurado gid nga maluwas ka, indi kay basi pa lang nga maluwas ka.

Abyan, balik ka na sa Dios, subong gid Bisan diin ka, maghinulsul ka kag magpakilooy. Ang makasasala sa Lukas 18:13 nagpangamuyo,“Dios ko kalooyi man ako nga makasasala”Magpangamuyo ka:“Dios ko, makasasala ako. Nagatoo ako nga Si Ginoong Jesus nanginmatay sa Krus para sa akon mga sala subong akon tal-os, kag naghalad sang iya dugo agud mapatawad ako. Ginabaton ko Siya nga akon Manluluwas. Ginoo, salamat sang imo pagpatawad sa akon. Salamat man sang imo dulot sang kaluwasan kag kabuhi nga walay katapusan. Amen.”

Toohi lang ang ginhambal sang Dios kag angkona ang kaluwasan. Magtoo lang kag maluwas ka. Wala sing simbahan ukon maayong buhat nga makaluwas sa imo. Ang Dios gid lang.

Ang simple nga paagi sang Dios sa kaluwasan amo ini: Ako-a nga makasasala ka. Kon magtoo ka nga si Jesus nanginmatay para sa imo mga sala, ginlubong Sia kag nabanhaw Sia, makabaton ka subong sang dulot sang Dios - kapatawaran sang tanan nga sala mo kag pagadulotan ka Niya sang kabuhi nga walay katapusan - paagi lang sa pagtoo.Apang kon indi ka magtoo sini, mapainfierno ka gid lang.

Masiling ka, “indi mahimo nga amo langsini ka simple”. Hoo, amo gid lang sina ka simple. Amo ini ang ginatudlo sa Biblia. Amo ini ang paagi sang Dios.

Abyan, magtoo subong gid kay Ginoong Jesus. Batona Sia subong Manluluwas mo sa adlaw nga ini.

Kon indi pa gid maathag sa imo ining plano sang Dios, sulit-sulita basa tubtub mahangpan mo gid. Ang imo kalag mahal pa sang sa kalibutan.

“Ano bala ang mapulos sang isa ka tawo bisan maangkon pa niya ang bug-os nga kalibutan apang mawala niya ang iya kalag?”(Marcos 8:36).

Siguroha gid nga naluwas ka na. Kon madula mo ang imo kalag, nadula mo ang tanan. Indi ka gid makapalangit. Tugoti ang Dios sa pagluwas sa imo subong gid.

Luwason ka sang Dios kag tipigan. Mangin isa ikaw ka mandadaog.“Walay pagsulay nga nakaabut sa imo nga indi masarangan sang tawo. Ang Dios matutum kag indi magtugut nga sulayon kamo labaw sa inyo masarangan, kondi kaupud sang pagsulay magahatag man sing lulutsan, agud nga makasarang kamo sa pagbatas”(I Korinto 10:13).

Indi pagsaligi ang imo mga pamatyagon. Mabalhinon sila. Saligi ang mga saad sang Dios. indi sila mabalhinon. Kon maluwas ka na, may tatlo ka butang nga dapat mo gid himuon adlaw-adlaw agud magtubo ka sa espirituhanon:

1. Magpangamuyo - magsugilanon sa imo Amay sa langit.

2. Magbasa sang Biblia - ang Dios mahambal man sa imo.

3. Magpanaksihon - maghambal ka sa mga tawo para sa Dios.

Dapat mo pa gid tumanon ang sugo ni Jesus nga magpatugmaw agud mapakita mo sa tanan nga naluwas ka na.

Dapat ka pa gid magbuylog gilayon sa isa ka Iglesia Bautista nga nagatoo sa Biblia.“Indi igkahuya ang panaksihon sang aton Ginoo”(II Timoteo 1:8).

“Busa ang bisan sin-o man nga magtuad sa Akon sa mga tawo, siya man Akon ituad sa atubangan sang Akon Amay sa langit”(Mateo 10:32).

Kon maluwas ka paagi sa pagbasa sini, sulati kami agud makapangalipay kami upod sa imo.

Ginapanghatag sang Western Visayas Fellowship of Fundamental Baptist Churches.

Sa dugang nga balasahon magsulat sa:
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:54 AM 0 comments Links to this post
CEBEANOS
Ang Yanong Plano sa Dios sa Kaluwasan

HIGALA:Ako mangutana kanimo sa labihan ka bililhong pangutana sa kinabuhi.Ang imong kalipay o ang imong kasub-anan alang sa kinabuhingWALAY KATAPUSANnagasalig lamang niining butanga. Ang pangutana mao:LUWASka na ba? Dili sa imong pagkamembro sa simbahan; kon dili,LUWAS KA NA BA?Dili nga unsa ikaw, kon dili,LUWAS KA NA BA?Walay usa nga maka-tagamtam sa panalangin sa Dios o makaadto sa Langit nga dili linuwas. Si Jesus miingon kang Necodemo sa Juan 3:7,“KINAHANGLAN MAGPAKATAWO KAMO PAG-USAB.” Ang Dios nagahatag sa Iyang Pulong kanato ngaUSAlamang ka plano sa Kaluwasan. Ang Plano mayano, mahimong maluwas ikawKARON.

Una: Kinahanglan nga ilhon nimo ngaIKAW USA KA MAKASASALA.

Taga-Roma 3:10 –“Walay bisan kinsa nga matarung,bisan usa lamang.”

Taga-Roma 3:22,23 –“Kay walay kalainan: Kay angTANANnanagpakasala, ug nawad-an sa himaya sa Dios.”

WALA NAY UBANG HIGAYONsa pagkaluwas, gawas kung ikaw moila ngaMAKASASALA.

Tungod kay ikaw makasasala,GINASILOTANka sa kamatayon.

Taga-Roma 6:23 –“Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon.”

Jacobo 1:15 –“Ang sala maga-anak ug kamatayon.”

Kini nagakahulogan ug pagbulag gikan sa Dios, diha saIMPIERNO,saWALAY KATAPUSAN.Pagkamakalilisang! Oo, higala, apan kini matuod. Apan ang Dios nahigugma kanimo ug maayo, ngaGIHATAG NIYA ANG IYANG ANAK NGA BUGTONG,si Jesu-Kristo, ingon nga imongKAPULI, nga nagapas-an sa IMONG sala ug nagpakamatay siya tungod kanimo.

“Siya(si Jesus)nga wala makaila ug sala,GIPULIsiya tungodKANATO;aronKITAdiha kaniyaMAMAHIMONG PAGKAMATARUNG sa Dios”(Ikaduhang Taga-Corinto 5:21).

“Nga Siya saIYANG KAUGALINGONmao angNAGDALAsaATONGmga sala saIYANGlawas sa ibabaw sa kahoy aron,KITAnga nangamatay ngadto sa sala, mabuhi kita ngadto sa pagkamatarung: tungod sa mga samad NiyaNANGA-AYO KITA”(1 Pedra 2:24).

Karon, dili nato masabtan kong giunsa pagbutang sa atong sala diha kang Jesu- Kristo, apan angPULONG SA DIOSnagaingon sa matu-od, BusaANG IMONG SALA,higala gipahamtang ngadto kang Jesu-Kristo ug Siya NgaNAMATAY SA IMONG DAPIT.Kini tinuod. Ang Dios dili mamakak.

“Ang nagabantay sa bilango-an mangutana kang Pablo: UnsayAKONG PAGABUHATONaron akoMALUWAS?”

“Ug sila miingon:TUMOOka sa Ginoong Jesu-Kristo ugMAMALUWAS KA, ikaw ug imong panimalay”(Mga Buhat 16:31).

Ang unang pag-ampo nga gihattag alang sa mga makasasala makita sa Lukas 18:13 –“Oh, Dios malooy KaKANAKO NGA USA KA MAKASASALA.”Karon, makasasala ikaw ug sa tinuoray ikaw nasubo tungod sa imong sala. Karon dayon, bisan hain ka, ibayaw ang imong kasing-kasing ngadto sa Dios sa pag-ampo. Dili ka magakinahanglan sa taas nga panahon, sa kusog nga pagampo, kay ang DiosANDAMsa pagluwas kanimo. Mag-ingon lamang:“Oh, Dios MALOOY ka kanako nga makasasala ug akong gikasubo kini, -LUWASAako alang kang Jesus.”Karon dawata Siya, sa Iyang pulong.

“KayBISAN KINSA(apil ikaw) nga magatawag sa ngalan sa Ginoo,MAMALUWAS SIYA (MAMALUWASsiya, walay pagduhaduha)MAMALUWAS SIYA”(Taga-Roma 10:13).

Dawata ang Dios sa Iyang PULONG. Sa diha nga ikaw nagatuman sa Iyang gipangayo,ANGKONA ANG KALU-WASAN SA PAGTOO,sumala sa IyangPULONG.TUMOO KA UG MAMALUWAS IKAW.Dili ang simbahan, dili ang panimalay, dili ang mga maayong buhat, walay lain, kon dili,Sl JESU-KRISTO LAMANG ANG MAKALUWAS KANIMO.

Ang yanong plano sa kaluwasan mao kini: IKAWMAKASASALA;tungod kay ikaw makasasala,KINAHANG-LAN KA MAMATAY o tuo kang Kristo nga mao ang imong KAPULI ug nagpakamatay saIMONG DAPIT,gilu-bong ug nabuhi pag-usab. Tawag ka lamang sa Dios,PAGHINULSOLnga ikaw makasasala ug pangayo Kaniya nga ikaw hatagan ug kalooy aron luwason ka Niya Alang kang Jesus. Unya dawata Siya diha sa Iyang Pulong ugPINAAGI SA PAGTOO ANGKONA ANG KALU-WASAN.Basin ikaw moingon, “Dili lamang kana ang kinahanglanon aron maluwas.” Sa pagkatinuod kana lamang ang imong kinahanglan buhaton aron ikaw maluwas. Salamat sa Dios nga aduna na'y daghan nga naluwas pinaagi sa yanong kaluwasan. Kini gikan saKASULATAN. KINI ANG PLANO SA DIOS.Higala,TUMOO KA UG SUNDON MO KINI KARON.Karon mao ang panahon–karon mao ang adlaw aron ikaw maluwas. Ayaw palabya ang kahigayonan, higala.

“Ani-aKARON,ang panahan nga nahamut-an; ani-aKARON,ang adlaw sa kaluwasan”(Taga-Corinto 6:2).

Kon dili pa gani tataw kaayo, balik-balika sa pagbasa hangtud nga imong masabtan kini. Ayaw kini ibutang kon dili nimo masabtan. AngIMONG KALAGmas labaw pa ka bililhon kay sa kalibutan.

“Kay unsa may kapuslanan sa usa ka tawo kong maangkon niya ang tibuok kalibutan, ug mawala angIYANG KALAG”(Markos 8:36,37).

PANIGUROHA NGA IKAW MALUWAS. NAGAKINA-HANGLAN IKAW SA KALUWASAN LABAW SA TANANG MGA BUTANG. KON MAWALA ANG IMONG KALAG, MAWALA KANIMO ANG LANGIT UG MAWALA ANG TANAN. ANG DIOS MOTABANG KANIMO ARON MALUWAS KA KARON.

“Walay bisan unsa nga panulay nga miabut kaninyo, kon dili kadto nga maantus sa tawo; apan ang Dios matinumanon, nga dili motugot nga panulayan kamo sa labaw sa inyong masarangan; kon dili uban sa panulay, magahatag usab Siya ug lutsanan aran kamo makahimo sa pag-antus”(1 Mga Taga-Corinto 10:13).

AYAWpagsalig sa imong pagbati. Kini may kausaban.BAROGIangSAAD SADIOS.KiniDILI GAYUD mausab.

HUMAN IKAW MALUWAS ADUNAY TULO KA MGA BUTANG NGA KINAHANGLAN BANSAYON SA ADLAWADLAW ALANG SA ESPIRITUHANONG PAGTUBO:

PAG-AMPO— Pakigsulti sa Dios.

PAGBASA SA BIBLIYA— ug ang Dios makigsulti kanimo.

PAGSAKSI— ikaw mosulti sa uban alang sa Dios.

“Busa, bisan kinsa kadtong magasugid kanako sa atubangan sa mga tawo, ako magasugid usab kaniya sa atubangan sa akong Amahan nga atua sa langit”(Mateo 10:32)
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:53 AM 0 comments Links to this post
AFRICAANS
God Se Eenvoudige Saligheidsplan

My Vriend,ek vra u die belangrikstevraag van die lewe. U vreugde of u verdriet, vir alle EWIGHEID hang daarvan af. Die vraag is: IS U GERED? Die vraag is nie of u ’n lid van een of ander Kerk is nie, maar: IS U GERED? Dit is nie ’n kwessie van hoe goed u is nie, Maar: IS U GERED? Niemand kan die seën van God geniet, of Hemel toe gaan, sonder om gered te wees nie – Jesus het vir Nikodemus gesê in Johannes 3:7;,,Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, JULLE MOET WEER GEBORE WORD NIE.”God gee aan ons in Sy Heilige Woord die ENIGSTE plan vir saligheid. Die plan is eenvoudig, u kan VANDAG gered word.

Eerstens my vriend, moet u besef DAT U ’n SONDAAR IS. Romeine3:10;,,Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie.”

,,Want daar is geen onderskeid nie; Almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God”Romeine 3:22, 23.

Daar is GEEN KANS om gered te word nie, tensy u besef dat u ’n SONDAAR is. Omdat u ’n sondaar is, is u veroordeel om te sterwe.

,,Want die loon van die sonde is die dood”Romeine 6:23.

,,En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort”Jakobus 1:15.

Dit beteken van God geskei te wees, in die HEL VIR EWIG. Hoe vreeslik! Ja my vriend, maar dit is waar, want God het u so liefgehad, DAT HY SY ENIGGEBORE SEUN GEGEE HET, Jesus Christus, AS U PLAASVERVANGER; wat ons sondes gedra het en wat in U plek gesterwe het.

,,Want Hy het HOM [Jesus] wat geen sonde geken het nie, SONDE gemaak vir ONS, sodat ONS KAN WORD

GEREGTIGHEID van God in HOM”2 Korinthiërs 5:21.

,,Wat self ONS SONDES in SY liggaam op die kruishout gedra het, sodat ONS die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde JULLE GENEES IS”1 Petrus 2:24.

Jesus moes sterwe. SY BLOED moes gestort word.

,,Want die SIEL van die vleis IS IN DIE BLOED”Levitikus 17:11.

,,Sonder BLOEDVERGIETING vind daar geen vergifnis plaas nie”Heb. 9:22.

Ons kan nie verstaan hoe ons sondes op Jesus gelê is nie, maar God sê in SY WOORD dat dit wel so is. U SONDE, my vriend, het JESUS GEDRA en HY HET IN U PLEK GESTERWE. God kan nie lieg nie.

Die Filippeinse tronkbewaarder het vir Paulus en Silas gevra:,,Wat moet EK DOEN om GERED te word?” ,,Toe sê hulle: ‚Glo in die Here Jesus Christus, en jy SAL GERED WORD, jy en jou huis’”Handelinge 16:31.

U moet eenvoudig net glo in Hom as die EEN wat vir U SONDE GESTERWE het, in U PLEK begrawe is en weer opgestaan het, vir U REGVERDIGMAKING. Roep Hom nou aan.,,Want ELKEEN wat die naam van die Here aanroep, SAL GERED WORD”Romeine 10:13.

Die eerste gebed wat ’n sondaar moet bid, word gegee in LUKAS 18:13;„O GOD, WEES MY SONDAAR GENADIG!”U is ’n sondaar, en sekerlik is u baie jammer daaroor. Reg, en NOU, waar u ookal mag wees, hef u hart op na God in gebed. Dit is nie nodig om lank of hardop te bid nie, want God is baie begerig om u te red. Sê net:,,O God, ek is ’n sondaar, ek is baie jammer, ek het berou, wees my GENADIG en RED MY, om Jesus ontwil.”Neem Sy woord aan.

,,Want ELKEEN [dit sluit u in] wat die naam van die Here aanroep, SAL GERED WORD. [Nie sal miskien, of kan nie, SAL GERED WORD]”Romeine 10 :13. Neem God se Woord aan. As u dit gedoen het, wat Hy u hier gevra het, EIS dan die SALIGHEID IN DlE GELOOF volgens SY WOORD. GLO EN U SAL GERED WORD. Geen kerk, geen geld, nie goeie werke nie, NIEMAND ANDERS AS JESUS ALEEN, KAN U RED NIE.

Die eenvoudige plan vir saligheid is: U IS ’n SONDAAR; omdat u ’n sondaar is MOET U STERWE, so nie, glo in Christus wat U PLAASVERVANGER IS en in u plek gesterwe het, wat begrawe is en weer opgestaan het.

Roep God net aan, met die BESEF dat u ’n sondaar is, en vra Hom om u genadig te wees en u te red om JESUS ONTWIL.Neem SY WOORD AAN en EIS DIE SALIGHIEID IN DIE GELOOF.

U sê miskien:,,Dit is sekerlik nie al wat ek moet doen om gered en word nie?”Ja dit is, volstrek alles. Dank God, baie siele is vir Christus gewen deur hierdie eenvoudige plan. Dit is SKRIFTUURLIK. Dit is GOD SE PLAN. My vriend, GLO EN DOEN DIT VANDAG Nou is die tyd – vandag, is die dag.,,Kyk NOU is die tyd

van die welbehae, kyk NOU is die dag van verlossing”2 Korinthiërs 6:2.

,,Beroem jou nie op die dag van môre nie, want jy weet nie wat die dag sal bring nie”Spreuke 27:1.As hierdie traktaat nie vir u duidelik is nie, LEES DIT OOR EN OOR TOTDAT u dit verstaan.Moenie dit opsy sit nie, want u SIEL is meer werd as die hele wêreld.,,Want wat sal dit ’n mens baat as hy die hele wêreld win, en aan SY SIEL SKADE LY, of Wat sal ’n mens gee as losprys vir sy Siel?”Markus 8: 36, 37.

MAAK SEKER DAT U GERED IS, U HET REDDING NODIG BO ENIGIETS ANDERS.AS U U SIEL VERLOOR, VERLOOR U DIE HEMEL EN ALLES DAARBY.GOD HELP U OM VANDAG GERED TE WORD. Hy sal u red en OOK BEWAAR.

,,Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ’n menslike nie; maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra”I Konn. 10:13.

Moenie op u gevoelens staatmaak nie. Hulle verander. Steun op God se beloftes. Hulle verander nooit nie. NADAT U GERED IS, IS DAAR DRIE DINGE WAT U MOET BEOEFEN VIR U GEESTELIKE LEWE: BID – praat met God. LEES U BYBEL – God praat met u. GETUIG – u praat nou vir God.

,,Elkeen dan wat My sal bely voor die mense, hom sal Ek ook bely voor My Vader wat in die Hemele is”Mattheus 10:32.
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:52 AM 0 comments Links to this post
Macedonian
БОЖЈОТ ЕДНОСТАВЕН ПЛАН ЗА СПАСЕНИЕ

Пријателе. ти го поставувам најваж-ното прашање во животот. Од твојот одговор зависи твојата радост или тво-јата тага за сета вечност. Прашањето е:Дали си спасен? Не се работи за тоа колку си добар, ниту, пак, дали & при-паѓаш на некоја црква, туку дали си спасен? Дали си сигурен дека ќе замнеш на небо кога ќе умреш?

За да одиш на небо, Бог вели дека мора да се новородиш. Во Јован 3:7 Исус му рече на Никодем: „Треба да се родите озгора."

Во Библијата Бог ни го дава гшанот како да се новородиме што значи како да спасиме. Неговиот план е едноста-вен! Уште денес можеш да бидеш цпасен. Како?

Прво, пријателе, мора да сфатиш дека си грешник. „Зашто сите згрешија и лишени се од Божјата слава" (Римја-ните 3:23).

Бидејќи си грешник, осуден си на смрт. „Зашто заслуженото (платата) за гревот е смрт" (Римјаните 6:23). Ова значи вечна одделеност од Бог во пе-колот.

„...и како што на човекот му е опре-делено да умре еднаш, а потоа на суд" (Евреите 9:27).

Но Бог толку многу те засака што Го даде Својот Единороден Син, Исус, за да го понесе твојот грев и за да умре наместо тебе. .....Бог Го направи(Исус, Кој не знаеше за грев) грев заради нас, за да станеме БожјаПраведност во Него" (IIКоринќаните 5:21).

Исус мораше Својата крв да ја пролее и да умре. „Зашто животот на телото е во крвта" (Левити 17:11). „...без пролевање крв нема прошта-вање" (Евреите 9:22).

„Но Бог ја покажува Својата љубов спрема нас, со тоа што Христос умре за нас додека уште бевме грешници" (Римјаните 5:8).

Иако не можеме да разбереме како, Бог рекол дека моите гревови и твоите гревови биле ставени на Исус и Тој умре наместо нас. Тој стана нашата жртва-замена. Тоа е вистината. Бог не може да лаже.

Пријателе, „Бог сега им заповеда на луѓето да се покајат сите и насекаде" (Дела 17:30).

Ова покајание е промена на умот која се согласува со Бог дека некој е грешник, а и се согласува со она што Исус го направи на крстот.

Во Дела 16:30-31, чуварот на затво-рот во Филипи ги прашал Павле и Сила: ......Господа, што треба да правам за да се спасам?» Тие му рекоа:«Верувај во Господ Исус и ќе бидете спасени....»"

Едноставно верувај во Него како Оној Кој го понесе твојот грев, Кој умре наместо тебе, Кој беше погребан и Кого Бог Го воскресна од мртвите.

Неговото воскресение моќно потв-рдува дека верникот може да биде сигурен оти има вечен живот откако Го примил Исус како Спасител.

„А на сите што Го примија, им даде право да станат Божји чеда - на оние кои веруваат во Неговото име" (Јован 1:12).

„Зашто секој, кој ќе го повика Гос-подовото име, ќе биде спасен" (Римја-ните 10:13).

Во зборот секој си вклучен и ти. Ќе биде спасен не значи можеби, ниту, пак, може, туку ќе биде спасен.

Сигурно сфаќаш дека си грешник. Токму сега, каде и да си, во покајание насочи го срцето кон Бог и моли се.

Во Лука 18:13, грешникот се молеше, велејќи:„Боже, биди милостив спрема мене грешникот!" Едноставно моли се вака:

„ О Боже, знам дека сум ѓрешник Верувам дека Исус умре наместо мене на крстот. Верувам дека Неѓовата пролеана крв, Неговата смрт, Него-вото поѓребение и неѓовото восресение биле за мене. Сеѓа Го примам Неѓо како Мој Спасител. Ти блаѓодарам за прошката на моите ѓревови, за дарот на спасението и за вечниот живот, поради Твојата милостива блаѓодат, Амин."

Држи го Господа за Неговиот збор и прифати го Неговото спацение преку вера. Верувај и ќе бидеш спацен. Ни црквата ниту светците, ниту добрите дела можат да те спасат. Запомни, Бог е Тој што спасува и никој друг!

Божјиот едноставен план за спасение е:ти си грешник. Следствено, ако не поверуваш во Исус Кој умре наместо тебе, вечноста ќе ја поминеш во пе-колот. Ако веруваш во Него како во свој распнат, погребан и воскреснат Спасител, ти примаш прошка за сите твои гревови и Неговиот дар на вечно спасение по вера.

Можеби ќе кажеш: „Па тоа сигурно не е толку едноставно." Да, тоа е толку едноставно! Тоа е библиски. Тоа е Божјиот план. Пријателе, верувај во Исус и уште денес прифати Го како свој личен Спасител.

Ако Неговиот план не ти е соврше-но јасен, прочитај го овој трактат неколку пати, без да го оставиш а претходно да не го разбереш. Твојата душа вреди повеќе од целиот свет.

„Зашто, каква полза има човекот, ако го добие целиот свет, а & напа-кости на својата душа!" (Марко 8:36).

Немој да го пропуштиш спасението. Ако ја загубиш душата, ќе те одмине небото и на крајот губиш се. Те молам! Дозволи Му на Бог да те спаси токму во овој момент.

Божјата сила ќе те спаси, ќе те одржи спасен и ќе те оспособи да жи-вееш победоносен христијански живот. „Никакво искушение не ве наваса, освен човечкото. А Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искуше-нието ќе ви даде и излез, за да можетеда го исдржите" (I Коринќаните 10:13).

Не потпирај се на чувствата. Тие семенуваат. Стои цврсто на Божјите ветувања. Тие никогаш не се менуваат.Откако ќе се спасиш, постојат три нешта кои секојдневно треба да ги практикуваш за духовен растеж: Моли

- говори му на Бог. Читај ја Библијата

- Бог тебе ти говори. Сведочи -говори за Бог.

Во послушност спрема Господ Исус Христос ти треба да се крстиш како јавно сведоштво за твоето спасение и потоа веднаш да се соединиш со онаа црква која во целост ја верува и прак-тикува Библијата. „Затоа, не срами се од сведоштвото за нашиот Господ...." (II Тимотеј 1:8).

,,И така, секој кој Ме признава (све-дочи за) Мене пред луѓето, ќе го приз-наам и Јас него пред Мојот Татко, Кој е на небесата" (Матеј 10:32)

Додатин цитати кои ќе бидат од полза

Јован 3:16; 10:27-30; I Петар 2:24, Исаија 53:6, Јаков 1:15, Римјаните 10:9-10, Ефешаните 2:8-9, Изреки 27:1, I Коринќаните 15:3-4, I Јован 5:13

За понатамошни информации обратете се ва следнава адреса:
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:51 AM 0 comments Links to this post
Go into China
神救人的简易方案
生死存亡的大事

朋友!我要问你人生中最最重要的问题, 它是与你永远的喜乐或悲伤紧密相连的。这个问题就是:“你得救了吗?” 这不是问你有没有行善,也不是问你有没有加入教会,而是问你有没有得救,也就是问你能不能肯定,你死了以后一定会上天堂。 真神耶稣在圣经的约翰福音3:7 中说,为了能上天堂,“你们必须重生。” 圣经把使人得救的方法告诉我们,让我们知道如何重生和得救。神的方法很简单,你现在就可以得救。你愿意吗?

朋友!首先,你必须认识到你是个罪人。(圣经里讲的罪比中国人理解的罪意义更为广泛,它不但包含了人的刑事罪,也包含了一切达不到神标准的人的意念和行为)罗马书3:23 说:“ 世人都犯了罪,亏缺了神的荣耀 。” 因为你是个罪人,所以完全圣洁的神判了你死刑。罗马书6:23 说:“ 罪的工价乃是死 。” 这包括了在地狱里与神永远隔绝,受永火的刑罚。

希伯来书9:27说:“按着定命,人人都有一死,死后且有审判 。”

然而神却非常爱你,他甚至把自己的独生爱子耶稣基督都赐给了你,使他担当你的罪,替你死。哥林多后书5:21 说:“ 神使那无罪的(耶稣)替我们成为罪,好叫我们在他里面成为神的义 。” 耶稣为我们流血而死, 因“ 活物的生命是在血中 。”(利未记17:11 )所以

“若不流血,罪就不得赦免了 。”(希伯来书9:22 )

“惟有基督在我们还作罪人的时候为我们死,神的爱就在此向我们显明了 。”(罗马书5:8 )虽然我们无法理解,神如何把我们的罪放在那完全无罪的耶稣身上,让耶稣替我们死;然而耶稣的确替我们死了,这是真的,因为神绝不会撒谎。

朋友!现在“ 神…吩咐各处的人都要悔改” (使徒行传17:30 )。这个悔改就是要求我们在思想意念上来个根本转变,同意神的看法:我们都是罪人,而耶稣为我们的罪钉死在十字架上。 腓立比城的禁卒问保罗和西拉说:“‘ 我当怎样行才可以得救 ?’他们说:‘ 当信主耶稣,你… 必得救 .’”(使徒行传16:31) 所以你只有相信那位担当你的罪, 替你死 而埋葬, 神使他从死里复活的耶稣, 才能得救.凡接受耶稣为救主的人,耶稣复活的大能, 就能确保他获得永生。约翰福音1:12 说:“凡接待他的, 就是信他名的人, 他就赐他们权柄, 作神的儿女.” 。罗马书1:13 说:“凡求告主名的, 就必得救.” 这个“ 凡”就包括了你。“就必得救”的意思不是“可能”或“就能”得救,而是“必定得救”。你需要认清自己是个罪人,不管你在哪里,你现在就应当立即悔改,通过祷告,把你的心交托给神。

在路加福音18 :13中,有个罪人向神祷告说:“ 神啊,开恩可怜我这个罪人 !”你也需要效法他作这样的祷告:“ 神啊,我知道我是个罪人。我信耶稣替我死在十字架上,我信耶稣为我流血、受死、埋葬和复活。我现在愿意接受他作我的救主。我感谢你赦免了我的罪,赐给我救恩和永生。阿们。” 你只有借着对神话语和救恩的信心才能得救 。除此之外,任何教会或善行等都不能救你。神已完成了救恩的全部工作,只需要我们去信靠他,接受他的救恩就够了。

神救人的简易方案可概括如下:你是个罪人 ,你若不肯信耶稣,信他为你的罪而死,你就只有在地狱里受永火刑罚的痛苦。你若信耶稣为你钉十字架、埋葬、复活,信耶稣是你的救主,你的罪就都会得到神的赦免,凭信心得到了神所赐的礼物--- 永远的救恩 ,即永生。

可能你会说:“ 得救绝不会如此简单。” 可是实际上就是如此简单,因为圣经对这个问题讲得很清楚,这就是神的计划。朋友!请你现在就相信并接受耶稣作你的救主。如果你对上面的话还不十分明白,希望你能够多读几遍这个福音单张,直到你能够完全明白为止。你的灵魂比全世界都宝贵。“ 人就是赚得全世界,赔上自己的生命,有什么益处呢?人还能拿什么换生命呢 ?”(马可福音8:36-37 )你需要肯定自己是否已经得救,如果你的灵魂失丧,上不了天堂,你就失去了一切。愿神使你现在就得救。神有能力救你,也有能力保守你,使你过得胜的生活。“ 你们所遇见的试探,无非是人所能受的,… 在受试探的时候, 总要给你们开一条出路, 叫你们能忍受得住 。”(哥林多前书10:13 )不要凭自己的感觉定是非,因感觉是变换无定的,我们必须站在神的应许上。神的应许是永不改变的。在你得救以后,为了使你灵性长进,你每天应当作三件事:(1 )祷告--- 你对神说话。(2 )读圣经--- 神向你说话。(3 )作见证--- 你为神说话。

你需要毫不迟延地听从主耶稣基督的命令去施浸礼, 公开见证你的救恩, 然后加入一个信仰圣经的教会。“ 你不要以给我们的主作见证为耻” (提摩太后书1:8 )。

“凡在人面前认我的,我在我天上的父面前也必认他。” (马太福音10:32 )

下面再列举一些圣经经文,供你参考。相信对于你的信仰一定会大有帮助的:约翰福音3:16 ;彼得前书2:24 ;以赛亚书53:6 ;雅各书1:15 ;罗马书10:9-10 ;以弗所书2:8-9 );箴言27:1 ;哥林多前书15:3-4 ;约翰福音10:27-30 ;约翰一书5:13 。
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:50 AM 0 comments Links to this post
Indonsian
RENCANA KESELAMATAN ALLAH YANG SEDERHANA

Hai Kawan! Saya akan mengajukan pertanyaan yang paling penting di dalam kehidupan ini. Kebahagiaan dan kesusahan Anda dari sekarang sampai selama-lamanya akan bergantung pada jawaban Anda. Pertanyaannya adalah: Apakah Anda sudah diselamatkan? Ini bukan pertanyaan tentang perbuatan baik Anda, bukan juga apakah Anda anggota gereja, tetapi apakah Anda sudah diselamatkan? Apakah Anda yakin akan masuk surga setelah meninggal dunia. Allah mengatakan bahwa untuk dapat masuk ke surga, Anda harus dilahirkan kembali. Dalam Yohanes 3:7, Yesus berkata kepada Nikodemus, "Kamu harus dilahirkan kembali." Dalam Alkitab, Allah memberikan rencana bagaimana caranya untuk dapat dilahirkan kembali yang berarti diselamatkan. Rencana-Nya sangat sederhana! Anda dapat diselamatkan hari ini juga. Bagaimana caranya? Pertama-tama kawanku, Anda harus sadar bahwa Anda adalah orang berdosa. "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah" (Roma 3:23). Karena Anda adalah orang berdosa, Anda dipastikan akan mengalami maut. "Sebab upah dosa ialah maut" (Roma 6:23).
Pertama

Ini artinya pemisahan kekal dari Allah di dalam neraka. "... manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi" (Ibrani 9 : 27). Tetapi Allah sangat mengasihi Anda, Dia telah memberikan Anak-Nya yang tunggal, Yesus, untuk menanggung dosa Anda dan mati untuk Anda. ". . . Dia (Yesus) yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah" (2 Korintus 5 : 21). Yesus harus meneteskan darah-Nya dan mati. "Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya..... " (Imamat 17 : 11). "...tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan" (Ibrani 9 : 22). "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa" (Roma 5:8).

Meskipun kita tidak dapat mengerti bagaimana caranya, Allah berkata bahwa dosa-dosa saya dan Anda telah dibebankan pada Yesus dan Ia mati untuk kita. Dia dijadikan pengganti kita. Ini adalah kebenaran. Allah tidak dapat berbohong, Kawanku, "...sekarang Allah memberitakan kepada manusia, bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat" (Kis 17:30).
Kedua

Pertobatan ini adalah perubahan cara berpikir di mana seseorang mengaku dan setuju bahwa ia orang berdosa di hadapan Allah dan mengaku serta menerima apa yang telah dilakukan Yesus di atas kayu salib untuk kita semua. Dalam Kisah Para Rasul 16 : 30-31, penjaga penjara Filipi bertanya kepada Paulus dan Silas :..... Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka : Percayalah kepada Tuhan Yesus Knstus dan engkau akan selamat..... "

Percayalah pada-Nya sebagai seseorang yang telah menanggung dosa-dosa Anda, dan mati menggantikan Anda, dikuburkan, dan dibangkitkan kembali oleh Allah. Kebangkitan-Nya memastikan bahwa orang percaya dapat yakin akan kehidupan kekal saat menerima Yesus sebagai Juruselamat. "Tetapi semua orang yang menerima-Nya diberi-Nya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya " (Yohanes 1:12).

"Sebab barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan, akan diselamatkan" (Roma 10:13). Barangsiapa dalam kutipan di atas termasuk Anda. Akan diselamatkan bukan berarti mungkin, atau dapat, tetapi pasti diselamatkan.
Ketiga

Tentu Anda sadar bahwa Anda seorang berdosa. Saat ini juga, di manapun Anda berada, bertobatlah, angkatlah hatimu pada Allah dalam doa. Dalam Lukas 18 :13, seorang yang berdosa berdoa : ... Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. " Berdoalah :

"Ya Allah,
aku tahu bahwa aku adalah orang berdosa.
Aku percaya bahwa Yesus telah menggantikan
aku waktu Dia mati di kayu salib.
Aku percaya bahwa penumpahan darah-Nya,
kematian-Nya,
penguburan-Nya dan kebangkitan-Nya adalah untuk aku.
Sekarang aku menerima-Nya sebagai Juruselamat-ku.
Terima kasih atas pengampunan dosa-dosaku,
pemberian keselamatan dan kehidupan yang kekal,
karena rahmat dan anugerah-Mu.
Amin."

Terimalah Firman Allah dan dapatkanlah keselamatan daripada-Nya dengan iman. Percayalah, maka Anda akan diselamatkan. Bukan gereja, perkumpulan atau pun perbuatan-perbuatan baik yang menyelamatkan Anda. Ingatlah, hanya Allah yang dapat melakukan karya keselamatan, secara menyeluruh! Rencana keselamatan Allah yang sederhana adalah: Anda orang berdosa.
Keempat

Apabila Anda tidak percaya dalam Yesus yang telah mati menggantikan Anda, pasti Anda akan tinggal untuk selama-lamanya di dalam neraka. Jika Anda percaya kepada-Nya sebagai Juruselamat yang telah disalibkan, dikuburkan serta dibangkitkan, Anda menerima pengampunan atas segala dosa dan karunia keselamatan kekal karena iman. Anda berkata, "Tidak mungkin semudah itu !" Ya, memang semudah itu ! Ini sesuai Alkitab. Ini adalah rencana Allah.

Hai kawan, percayalah pada Yesus dan terimalah Dia sebagai Juruselamat-mu hari ini juga. Kalau rencana-Nya masih belum jelas bagi Anda, bacalah tulisan ini berulang-ulang tanpa berhenti sampai Anda mengerti. Jiwa Anda lebih berharga daripada seluruh dunia. "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya?" (Markus 8 : 36). Anda harus benar-benar pasti akan keselamatan pribadi ini. Apabila Anda kehilangan jiwa, Anda akan kehilangan surga dan kehilangan segala-galanya. Saya mohon dengan sangat, biarkanlah Allah selamatkan Anda saat ini juga! Kuasa Allah akan menyelamatkan Anda, tetapkan keselamatan Anda dan mungkinkan Anda untuk hidup sebagai orang Kristen yang selalu menang atas pencobaan.
Kelima

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya." (1 Korintus 10:13).

Jangan tergantung pada perasaan Anda. Perasaan itu selalu berubah. Berdirilah pada janji-janji Allah. Janji-janji Allah tidak pernah berubah. Setelah Anda selamat, ada tiga hal yang perlu dilakukan setiap hari untuk pertumbuhan iman:

Berdoa-Berbicara kepada Allah. Bacalah Alkitab-Biarkan Allah berbicara. Bersaksi-Anda berbicara bagi Allah.

Anda perlu dibaptis sesuai kepatuhan Anda pada Tuhan Yesus Kristus sebagai kesaksian pada khalayak ramai atas keselamatan Anda, dan kemudian bergabung secepatnya dengan gereja yang menjunjung tinggi Alkitab sebagai Firman Allah. "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. ....... " (2 Timotius 1 : 8).

"Setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga" (Matius 10:32).
Posted by Growing for the cause of Christ at 9:47 AM 0 comments Links to this post
Arabic
خطة الله الواضحة للخلاص

صديقي العزيز: اسمح لي أن اوجه اليك أهم سؤال بل الأهم في الحياة. و اعلم أن على جوابك عن هذا السؤال يتوقف مصيرك الأبدي. أما السؤال فهو: هل أنت مخلص؟ لا أقصد بذلك مدى صلاحك، و لا ان كنت عضوا في كنيسة ما، بل! هل أنت مخلص؟ هل أنت متأكد من انك ستؤخذ الى السماء حين تموت؟

يقول الله انك يجب أن تولد ثانية لكي تذهب الى السماء. هذا ما قاله الرب يسوع لنيقوديموس، حسب يوحنا 3:7 "يجب أن تولدوا من فوق."

يقدم لنا الله في الكتاب المقدس خطته عن كيف نولد ثانية، و التي تعني كيف نخلص, خطته بسيطة! و يمكنك أن تخلص اليوم! كيف؟أولا، يجب ان تدرك يا صديقي، بأنك خاطيء. "اذ الجميع اخطأوا وأعوزهم مجد الله ." (رومية 3:23) ولأنك خاطيء فأنت محكوم عليك بالموت. "لأن أجرة الخطية هي موت" (رومية 6:23) و هذا يعني الانفصال عن الله الى الأبد في الجحيم.

"...وضع للناس ان يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة" (عب 9:27) و لكن هكذا أحبك الله حتى بذل ابنه الوحيد، يسوع، ليحمل خطيتك و يموت بدلا عنك.

"لأنه جعل الذي لم يعرف خطية (أي يسوع) خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله." (2 كورنثوس 5:21)

كان على يسوع ان يسفك دمه و يموت. "لأن نفس الجسد هي في الدم." (لاويين 17:11) "...و بدون سفك دم لا تحصل مغفرة." (عب 9:22)

"و لكن الله بين محبته لنا لأنه و نحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا." (رومية 5:8)

مع اننا لا نقدر أن نفهم ذلك، لقد قال الله أن خطاياي و خطاياك قد وضعت على يسوع حين مات بدلا عنا. لقد أصبح بديلا عنا. هذا صحيح. و حاشا لله أن يكذب.صديقي العزيز: ان "الله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا." (أعمال 17:30)

هذا التوبة تعني تغيير الفكر واعتراف الشخص لله مقرا بأنه خاطي، و أيضا يقبل ما فعله يسوع لأجله على الصليب.

سجان فيلبي حسب اعمال 31 و 16:30. سأل بولس و سيلا قائلا: "يا سيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخلص؟ فقالا آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص..."

آمن به بكل بساطة على أنه هو الذي حمل خطيتك، و مات بدلا عنك، و دفن و أقامه الله من الأموات.

ان قيامته بقوة تؤكد ان بإمكان المؤمن ان يطالب بحقه في الحياة الأبدية حين يقبل يسوع مخلصا له.

"و أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه." (يوحنا 1:12)

"لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص." (رومية 10:13) و كلمة كل من تشملك أنت أيها القاريء العزيز بالذات، و كلمة يخلص تعني، ليس ربما ولا يمكن، بل حتما يخلص.

بكل تأكيد، أنت تدرك بأنك خاطيء، الآن و حيثما كنت، ارفع قلبك بتوبة صادقة الى الله بالصلاة.نقرأ في لوقا 18:13 عن خاطيء صلى قائلا: "اللهم ارحمني انا الخاطيء."وهذا نزل الى بيته مبررا." بأمكانك أنت أن تصلي: "اللهم أنا اعترف بأني خاطيء، و أومن بأن يسوع كان بديلا عني حين مات على الصليب. أومن بأن دمه المسفوك وموته ودفنه وقيامته كانت كلها من أجلي. وها أنا الآن اقبله مخلصا لي، أشكرك على غفرانك لخطاياي، و على هبة الخلاص والحياة الأبدية، لأجل نعمتك و رحمتك، آمين."

تمسك بكلمة الله و اطلب خلاصه بالايمان. آمن فتخلص. لا كنيسة ولا محفل، ولا أعمال صالحة تقدر أن تخلصك. تذكر ان الله انجز الخلاص. كاملا!

خطة الله البسيطة للخلاص هي: أنت خاطيء. لذلك، ما لم تؤمن بيسوع الذي مات بدلا عنك، فانك ستقضي الأبدية في جهنم النار. ان أنت آمنت به كمخلصك الذي صلب ودفن وأقيم، فانك تنال غفران جميع خطاياك وعطيته الخلاص الأبدي بالايمان. قد تقول: بكل تأكيد ان ذلك لن يكون بتلك السهولة." نعم، بتلك السهولة! هذه حقيقة كتابية، انها خطة الله و تدبيره. آمن يا صديقي بيسوع واقبله مخلصا لك في هذا اليوم.ان كانت خطة الله ليست واضحة تماما. اقرأ هذه النبذة مرة تلو الأخرى، دون أن تتركها، الى أن تفهمها. ان نفسك أثمن من كل العالم. "لأنه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله و خسر نفسه!" (مرقس 8:36)

تأكد من خلاص نفسك، ان خسرت نفسك فأنك تخسر السماء و تفقد كل شيء، لذا ارجوك! دع الله يخلصك في هذه اللحظة بالذات.

قوة الله ستخلصك، وتحافظ على خلاصك، و تمكنك من أن تحيا حياة مسيحية منتصرة. "لم تصبكم تجربة الا بشرية و لكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا ان تحتملوا."1 كور 10:13)

لا تثق بشعورك، فالشعور يتغير. تمسك بمواعيد الله. فهي لا ولن تتغير. بعد أن ننال الخلاص توجد اشياء ثلاثة لنمارسها يوميا من اجل نموك الروحي:
صل – أي كلم الله.
اقرأ الكتاب المقدس – اي دع الله يكلمك.
اشهد – أي تكلم للأخرين عن الله.

يجب ان تعتمد بالماء طاعة لأمر الرب يسوع المسيح كشهادة علنية عن خلاصك، من ثم انصم دون تأخير الى كنيسة تؤمن بالكتاب المقدس. "فلا تخجل بشهادة ربنا..." (2 تيموثاوس 1:8)

فكل من يعترف بي (يشهد لي) قدام الناس اعترف أنا أيضا به قدام أبي الذي في السموات." (متى 10:32)

TAGALOG
SWAHILI
PHONPIAN
ALBANIAN
LITHIAN
POLISH
GREEK
NORWEGIAN
UKRANIAN
PIDGIN
ILONGGO
CEBEANOS
AFRICAANS
Macedonian
Go into China
Indonsian
Arabic
Go into Italy
Portergues
German needs Jesus too
God loves the Spanish too!
Japan needs the truth
What will be our excuse for not going into all the world?
Are you 100%sure ?